INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000027084
Numer REGON: 016087052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244594/20/461]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016087052 NIP 52130351142007-07-23 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr. w rejestrze 579762001-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WIERTNICZA nr domu 109 kod pocztowy 02-952 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.07.1999 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ CZESŁAWY KOŁCUN W WARSZAWIE UL. OGRODOWA 9 P. 19 NR REP. A – 8307/1999 – AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI2001-07-12 do dziś
226.09.2001, REPERTORIUM A NR 8252/2001, NOTARIUSZ AGNIESZKA MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA BOŁDOK, WIKTOR BOŁDOK, AGNIESZKA MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ W WARSZAWIE (UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ „INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES (POLAND)” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ ZMIANY PARAGRAFÓW: 1.1. (FIRMA SPÓŁKI), 7 (WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO), DODANO USTĘP 4 DO PAR. 15, ZMIANA PAR. 19 (DODANIE USTĘPU 1). 2. 07.11.2001, REPERTORIUM A NR 9855/2001 NOTARIUSZ AGNIESZKA MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA BOŁDOK, WIKTOR BOŁDOK, AGNIESZKA MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ W WARSZAWIE, SPROSTOWANIE PRZEZ NOTARIUSZA POMYŁKI PISARSKIEJ.2001-12-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.08.2015 ROKU, REP. NR 3025/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ JOANNĘ SZESZKOWSKĄ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 3, § 15 UST. 1, § 17 UST. 1, § 24 SKREŚLONO: ZDANIE POPRZEDZAJĄCE § 1 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2015-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSH BOAKE ALLEN BENELUX B.V.2007-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 3.550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 177.500 PLN2004-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-29 do dziś
2
2. ImionaINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES (NEDERLAND) HOLDING B.V.2001-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 914 (DZIEWIĘĆSET CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.700 (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET) ZŁOTYCH2001-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego223.200,002001-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145.700,00 PLN2001-12-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZHANG2019-10-16 do dziś
2. ImionaYA2019-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKI2007-07-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ MIECZYSŁAW2007-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOWSKI2003-03-25 do dziś
2. ImionaMAREK2003-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-25 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-25 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaEDELMAN2002-04-16 do dziś
2. ImionaROBERTUS JOHANNES2002-04-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-16 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZY2001-07-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ2001-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-09-11 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-11 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-09-11 do dziś
420 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2015-09-11 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 18.10.1999. -31.12.2000. data złożenia 21.09.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 18.10.1999. -31.12.2000. 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 18.10.1999. -31.12.2000.2001-10-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 30.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-31 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 01.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-10 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-26 do dziś
5okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU data złożenia 15.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU2005-04-22 do dziś
6data złożenia 10.11.2006 okres 1 STYCZNIA 2005 ROKU -31 GRUDNIA 2005 ROKU2006-11-15 do dziś
7data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
8data złożenia 24.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 ROKU -31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-14 do dziś
9data złożenia 02.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-17 do dziś
10data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
11data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
12data złożenia 06.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
13data złożenia 23.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
14data złożenia 30.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
15data złożenia 14.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
16data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
17data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
18data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
19data złożenia 12.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-12 do dziś
20data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2005 ROKU -31 GRUDNIA 2005 ROKU2006-11-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
31 STYCZNIA 2007 ROKU -31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-12-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU2005-04-22 do dziś
21 STYCZNIA 2005 ROKU -31 GRUDNIA 2005 ROKU2006-11-15 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
41 STYCZNIA 2007 ROKU -31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-14 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-12-17 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2001-12-27 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI „INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES (POLAND)” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ „BUSH BOAKE ALLEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 498 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH I WEDŁUG ZASAD PRZEWIDZIANYCH W PLANIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK Z DNIA 26 CZERWCA 2001 ORAZ NA PODSTAWIE OPINII BIEGŁEGO Z BADANIA PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2001 R. PRZY CZYM POŁĄCZENIE JEST DOKONANE NA PODSTAWIE BILANSU SPÓŁKI „BUSH BOAKE ALLEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 31 MAJA 2001 R. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „BUSH BOAKE ALLEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 26 WRZEŚNIA 2001 R.2001-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Podrubryka 1
Brak nazwy
11. Nazwa lub firmaINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-27 do dziś
5. Numer REGON0161700892001-12-27 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów