ELEKTRO - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000026964
Numer REGON: 812364009
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/306155/21/130]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 812364009 NIP 85223413712015-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaELEKTRO - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina LUBISZYN miejscowość BACZYNA2016-08-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BACZYNA ulica GORZOWSKA nr domu 40 kod pocztowy 66-432 poczta BACZYNA kraj POLSKA 2016-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.06.2001 NOTARIUSZ ADA JÓZEFCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHOJNIE, REPERTORIUM A NR 2919/20012001-07-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 SIERPNIA 2014 R., REPERTORIUM A NR 3384/2014, NOTARIUSZ KRYSTYNA KUBAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO: § 11, § 13, § 18, § 22, § 29, § 30 UMOWY SPÓŁKI USUNIĘTO: § 24, § 25, § 26, § 27, § 28 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW W TEN SPOSÓB ŻE: - DOTYCHCZASOWY NUMER § 29 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIA SIĘ NA NUMER § 24, - DOTYCHCZASOWY NUMER § 30 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIA SIĘ NA NUMER § 25, - DOTYCHCZASOWY NUMER § 31 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIA SIĘ NA NUMER § 26, - DOTYCHCZASOWY NUMER § 32 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIA SIĘ NA NUMER § 27, - DOTYCHCZASOWY NUMER § 33 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIA SIĘ NA NUMER § 28, - DOTYCHCZASOWY NUMER § 34 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIA SIĘ NA NUMER § 29, - DOTYCHCZASOWY NUMER § 35 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIA SIĘ NA NUMER § 30, - DOTYCHCZASOWY NUMER § 36 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIA SIĘ NA NUMER § 31, - DOTYCHCZASOWY NUMER § 37 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIA SIĘ NA NUMER § 32,2014-11-05 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 MAJA 2015 R., REP. A NR 1828/2015, NOTARIUSZ KRYSTYNA KUBAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI2015-12-07 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 MAJA 2016 R., REPERTORIUM A NR 2307/2016, NOTARIUSZ TEODOZJA OSIECKA-MAJCHRZAK KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. ZMIANA §2 ORAZ §3 UMOWY SPÓŁKI.2016-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLAPA2014-11-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ WOJCIECH2014-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2014-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000 PLN2001-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLAPA2015-12-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ WOJCIECH2015-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2015-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-12-07 do dziś
242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2015-12-07 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-12-07 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-12-07 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-12-07 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-12-07 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-12-07 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-12-07 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
2data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
4data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
5data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6data złożenia 12.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
7data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów