„EWIP DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000026839
Numer REGON: 017367598
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-03-27
Sygnatura akt[RDF/194067/20/822]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0173675982006-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWIP DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2015-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA nr domu 8 kod pocztowy 00-582 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16.06.2001 ROKU NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR, ANDRZEJ MICOREK SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA UL. NOWY ŚWIAT 53 REP. A NR 5668/20012001-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWIŃSKA2015-02-18 do dziś
2. ImionaMONIKA ANNA2015-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH2015-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2001-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWIŃSKA2015-02-18 do dziś
2. ImionaMONIKA ANNA2015-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2015-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-18 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-18 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-18 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-02-18 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-02-18 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-02-18 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-02-18 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 06.06.2001 -31.12.2001 data złożenia 10.10.2005 1. okres za jaki złożono dokument 06.06.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.10.2005 1. okres za jaki złożono dokument 06.06.2003 -31.12.2003 data złożenia 10.10.2005 1. okres za jaki złożono dokument 06.06.2004 -31.12.2004 data złożenia 10.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 06.06.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 06.06.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 06.06.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 06.06.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 06.06.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 06.06.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 06.06.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 06.06.2004 -31.12.20042006-01-23 do dziś
2data złożenia 07.05.2009 okres 01.01.2005-31.12.20052009-05-12 do dziś
3data złożenia 07.05.2009 okres 01.01.2006-31.12.20062009-05-12 do dziś
4data złożenia 07.05.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-05-12 do dziś
5data złożenia 23.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-26 do dziś
6data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-07-06 do dziś
7data złożenia 05.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
8data złożenia 05.11.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-11-13 do dziś
9data złożenia 22.09.2015 okres OD 01.01.2015 DO 11.03.20152015-12-08 do dziś
10data złożenia 18.03.2016 okres OD 12.03.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
11data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
12data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
14data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052009-05-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062009-05-12 do dziś
301.01.2007-31.12.20072009-05-12 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-26 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082011-07-06 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102012-11-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-26 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082011-07-06 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102012-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr X GU 624/14 data 12.03.20152015-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
01. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIŃSKI2015-04-03 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-03 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów