„CTI MIKROTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000026709
Numer REGON: 190537971
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-09-26
Sygnatura akt[RDF/425059/22/179]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP1905379712001-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CTI MIKROTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-11 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr. w rejestrze 64272001-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. DO STUDZIENKI nr domu 34B kod pocztowy 80-227 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOT. Z 04.08.1991, NOT. ZOFIA GŁODOWSKA, KANCELARIA NOT. W GDAŃSKU, REP A NR 3148/1991, UMOWA SPÓŁKI, AKT NOT. Z 02.03.1992, NOT. ZBIGNIEW KUNDO, KANCELARIA NOT. W GDAŃSKU, REP A NR 933/92, ZM. PAR.19 UMOWY, AKT NOT. Z 05.04.1995, NOT. JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOT. W GDAŃSKU, REP A NR 1595/95, ZM. PAR. 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, SKREŚLONO PAR. 9,17,18, TEKST JEDNOLITY AKT NOT. Z 03.11.2000, NOT. IZABELA FAL, KANCELARIA NOT. W GDAŃSKU, REP.A NR 4575/2000, OTWARCIE LIKWIDACJI AKT. NOT. Z 14.05.2001, NOT. IZABELA FAL, KANCELARIA NOT. W GDAŃSKU, REP. A NR 2770/2001, ZM. PAR. 2,7,19 USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO2001-07-11 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 04.12.2003 ROKU SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA WITOLDA OGIEGŁY W GDAŃSKU (REPERTORIUM A NR 8954/2003) ZMIENIONO PAR. 8 UST. 1, PAR. 10, PAR. 15 UST. 3, PAR. 16, PAR. 22 UMOWY SPÓŁKI ORAZ DODANO DO UMOWY SPÓŁKI PAR. 8 UST. 4, PAR. 19 UST. 4.2004-02-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.06.2009 REPERTORIUM A NUMER 3654/2009 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ZBIGNIEWEM KUNDO, ZMIENIONO § 7, SKREŚLONO § 21 UMOWY SPÓŁKI2009-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2001-07-11 do dziś
2. ImionaARTUR2001-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500,00 ZŁOTYCH2017-09-20 do dziś
2
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2001-07-11 do dziś
2. ImionaJANUSZ RYSZARD2001-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500,00 ZŁOTYCH2017-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-11 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYLIŃSKI2002-11-06 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ZDZISŁAW2002-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 (DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000 ZŁ (JEDENAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI2001-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2001-07-11 do dziś
2. ImionaJANUSZ RYSZARD2001-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOWALSKI2009-08-24 do dziś
2. ImionaARTUR MAREK2009-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2009-08-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-08-24 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-08-24 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-08-24 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-08-24 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-08-24 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-08-24 do dziś
733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-08-24 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-08-24 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-08-24 do dziś
1046 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2019-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000 data złożenia 01.08.2001 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000-31.12.20002001-12-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-12 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
6data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
7data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-03 do dziś
8data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
9data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
10data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
11data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
12data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
13data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
14data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
15data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
16data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
17data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
18data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
19data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
20data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
21data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
22data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
23data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
24data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
25data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-03 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-08-03 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów