HETMAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000026358
Numer REGON: 351250475
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-11-26
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/27622/21/566]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP3512504752001-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHETMAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-16 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY -REJESTROWY nr. w rejestrze 72272001-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-07-16 do dziś
2. Adresulica BRACKA nr. domu 4 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31 -005 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2001-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122 -02 -1997R. KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZA IŁOWSKIEGO W KRAKOWIE, REP. A NR 2483/97 KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA STELMACH, KRZYSZTOF MAJ S.C. W KRAKOWIE, REP. A NR 5601/2001: PAR. 8, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 17, PAR. 26B2001-07-16 do dziś
2§ 12 UMOWY SPÓŁKI -USUNIĘTY SZÓSTY, SIÓDMY AKAPIT NA SKUTEK WYROKU SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ IV SĄD GOSPODARCZY Z DN. 18.01.2002, SYGN. AKT IV GC 640/01/S, STWIERDZAJĄCEGO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY Z DN. 11.06.2001, SPISANEJ W AKCIE NOTARIALNYM REP. A 5601/2001 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 25.10.2002 R. -NOT. KRZYSZTOF MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. GRABOWSKIEGO 5/1 REP. A NR 9185/2002 -ZMIANA § 9, § 10 ZDANIE DRUGIE2002-12-13 do dziś
322.06.2020 R., REP. A NR 2336/2020, NOTARIUSZ MARIOLA JONCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KMIECA 26/1 - ZMIANA: § 8, § 23, § 26B2020-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMORNICKA2001-07-16 do dziś
2. ImionaJADWIGA2001-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5720 ZŁ2006-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSTKOWSKI2001-07-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2001-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.180,00 ZŁ2006-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROŚCISZEWSKA2001-07-16 do dziś
2. ImionaMARIA2001-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5720 ZŁ2006-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSTKOWSKA LITTLE2001-07-16 do dziś
2. ImionaIZABELA2001-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5720 ZŁ2006-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50180,00 ZŁ2006-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU CZŁONKÓW. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMORNICKA2021-11-26 do dziś
2. ImionaZOFIA MARIA2021-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-26 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOMORNICKI2020-07-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARIA2020-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-22 do dziś
21. NazwiskoMEDYŃSKI2015-06-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2015-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-16 do dziś
31. NazwiskoMEDYŃSKI2015-06-16 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2015-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-16 do dziś
41. NazwiskoROŚCISZEWSKA2003-08-19 do dziś
2. ImionaMARIA2003-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-19 do dziś
51. NazwiskoKOMORNICKI2001-07-16 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2001-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-16 do dziś
61. NazwiskoKELLER2001-07-16 do dziś
2. ImionaMARIA2001-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-16 do dziś
71. NazwiskoGOSTKOWSKI2001-07-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2001-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-22 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-07-22 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-22 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-07-22 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-07-22 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-22 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-22 do dziś
882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2020-07-22 do dziś
977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2020-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 10.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-12-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 17.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 23.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-11-29 do dziś
4data złożenia 20.11.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-11-23 do dziś
5data złożenia 20.09.2007 okres 2006 R.2007-10-15 do dziś
6data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-14 do dziś
7data złożenia 11.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-29 do dziś
8data złożenia 29.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-07-31 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-01 do dziś
12data złożenia 03.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
13data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
15data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
16data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
17data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
19data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-11-23 do dziś
22006 R.2007-10-15 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-12-29 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
601.01.2010-31.12.20102012-07-31 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
201.01.2010-31.12.20102012-07-31 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-10-01 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów