FIRMA HANDLOWA „BAT” TADEUSZ BIGUS, ANDRZEJ BIGUS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-26 godz. 15:42:16
Numer KRS: 0000025819
Numer REGON: 190014530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/518946/23/7]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP1900145302005-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „BAT” TADEUSZ BIGUS, ANDRZEJ BIGUS SPÓŁKA JAWNA2001-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina SIERAKOWICE miejscowość SIERAKOWICE2001-07-25 do dziś
2. Adresulica MIRACHOWSKA nr domu 31 miejscowość SIERAKOWICE kod pocztowy 83-340 poczta SIERAKOWICE kraj POLSKA 2001-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 28 MARCA 2001 30.05.2001 ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 6 W CAŁOŚCI 1.06.2001 ZMIENIONO TREŚĆ PKT 15 W PAR. 6 UMOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 12.07.20012001-07-25 do dziś
201.08.2004 R., DODANO PKT 26 I 27 DO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2005-02-10 do dziś
301.09.2004 -W PAR. 6 DODANO PKT 28, 29, 302005-03-02 do dziś
420.11.2009 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO PAR. 6 I PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2009-11-30 do dziś
508.12.2011 R. ZMIENIONO § 12 UMOWY2012-03-27 do dziś
631.03.2023 R., ZMIENIONO § 12 UMOWY, UCHYLONO § 13 UMOWY, NA SKUTEK UCHYLENIA § 13 UMOWY ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH § 14-18.2023-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-07-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA FIRMY HANDLOWEJ „BAT” TADEUSZ BIGUS I ANDRZEJ BIGUS SPÓŁKA CYWILNA W SIERAKOWICACH W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „BAT” TADEUSZ BIGUS I ANDRZEJ BIGUS SPÓŁKA CYWILNA2001-07-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-07-25 do dziś
3. Numer w rejestrzeHU 444/912001-07-25 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY SIERAKOWICE2001-07-25 do dziś
5. Numer REGON1900145302001-07-25 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIGUS2001-07-25 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2001-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIGUS2001-07-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2001-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2001-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIGUS2001-07-25 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2001-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIGUS2001-07-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2001-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-11-30 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-11-30 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-11-30 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-30 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-11-30 do dziś
652 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-11-30 do dziś
752 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2009-11-30 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-30 do dziś
946 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2016-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 02.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
2data złożenia 11.05.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-06-20 do dziś
3data złożenia 16.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
4data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
5data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
6data złożenia 12.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-19 do dziś
7data złożenia 13.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
8data złożenia 22.02.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-20 do dziś
9data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
10data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
11data złożenia 10.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
12data złożenia 18.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
13data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
14data złożenia 25.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
15data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
16data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
17data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
18data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
19data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005R. -31.12.2005R.2006-06-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów