BOŻENA WOŁOSZCZUK - GORZKOWSKA, MARIA PAŁETKO - KONTRAKTOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH - SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000025738
Numer REGON: 891343862
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-06-08
Sygnatura akt[RDF/296457/21/118]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2001-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOŻENA WOŁOSZCZUK -GORZKOWSKA, MARIA PAŁETKO -KONTRAKTOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH -SPÓŁKA PARTNERSKA2001-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZĄBKOWICKI gmina ZIĘBICE miejscowość ZIĘBICE2001-07-05 do dziś
2. Adresulica WĄSKA nr domu 15/17 miejscowość ZIĘBICE kod pocztowy 57-220 poczta ZIĘBICE kraj POLSKA 2001-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.05.2001 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ KLAUZIŃSKĄ W KNCELARII NOTARIALNEJ W NYSIE PRZY UL.BISKUPA JAROSŁAWA NR 1, REP. A 3905/2001 ZMIANA: PAR. 13 -AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.07.2001 R. PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ KLAUZIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W NYSIE PRZY UL.BISKUPA JAROSŁAWA NR 1 REP. A 5781/20012001-07-05 do dziś
221.10.2020 R., ZMIANA §5 UMOWY SPÓŁKI2020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoWOŁOSZCZUK GORZKOWSKA2001-07-05 do dziś
2. ImionaBOŻENA2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-05 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-07-05 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-05 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-05 do dziś
2
1. NazwiskoPAŁETKO2001-07-05 do dziś
2. ImionaMARIA2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-05 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-07-05 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-05 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2001-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁOSZCZUK GORZKOWSKA2001-07-05 do dziś
2. ImionaBOŻENA2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁETKO2001-07-05 do dziś
2. ImionaMARIA2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-11-10 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-01-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów