BUDOM PPHU SPÓŁKA JAWNA CHOJENTA ANDRZEJ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000025495
Numer REGON: 930152974
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2014-04-29
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/25381/13/651]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOM PPHU SPÓŁKA JAWNA CHOJENTA ANDRZEJ2014-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ŚWIEŻA nr domu 92 nr lokalu 2 kod pocztowy 54-060 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.03.2001 R. ZMIANA PAR.7 UST.2 DNIA 08.06.2001 R.2001-07-05 do dziś
213.07.2010 R. ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2010-10-26 do dziś
312.06.2013 R. ZMIENIONO § 1, § 2 UST. 1, § 4, § 6, § 7, § 8, § 11, § 13, § 14, § 18, § 19; ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWEGO § 18 NA § 16, DOTYCHCZASOWEGO § 19 NA § 17, DOTYCHCZASOWEGO § 20 I § 21 NA § 18 I § 19 UMOWY SPÓŁKI; USUNIĘTO DOTYCHCZASOWY § 16 I § 17 UMOWY; 05.03.2014 R. ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2014-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJENTA2001-07-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-05 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2014-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJENTA2001-07-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2001-07-05 do dziś
260 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2001-07-05 do dziś
350 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE2001-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów