„DGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000025448
Numer REGON: 930926223
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2017-09-13
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/27790/17/129]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930926223 NIP 89917090622007-04-16 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 67692001-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1NOWY JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI – 22.03.2001 R. NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 2640/2001.2001-07-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 17.07.2002 W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO PRZY UL. RUSKIEJ 3/4 WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 6859/02 -WSPÓLNICY SPÓŁKI DOKONALI ZMIANY PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2002-08-12 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ NOT. WOJCIECH KAMIŃSKI PRZY UL. RUSKIEJ 3/4 WE WROCŁAWIU W DNIU 22 WRZEŚNIA 2004 R., (REP. A NR 13116/2004) ZMIANIE ULEGŁA TREŚĆ PAR. 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI (ZMIENIONO PUNKTY 4 I 5 ORAZ DODANO PUNKTY 6 I 7)2004-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICKI2001-07-09 do dziś
2. ImionaARTUR2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 370.000,00 ZŁ (TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego370000 PLN2001-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU NIE WYMAGAJĄ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCEJ PRAWEM LUB ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTEGO W IMIENIU SPÓŁKI.2001-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBISZ2016-04-13 do dziś
2. ImionaBOGDAN FRANCISZEK2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-22 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2009-12-22 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-22 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-12-22 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-22 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-22 do dziś
782 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2009-12-22 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2001 data złożenia 02.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-04-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 17.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-06-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-02-24 do dziś
5data złożenia 06.02.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-02-10 do dziś
6data złożenia 30.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-16 do dziś
7data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-25 do dziś
8data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
9data złożenia 24.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
10data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
11data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
13data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
14data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
15data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
16data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-02-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-16 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-25 do dziś
401.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-02-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-16 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-25 do dziś
401.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów