SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FAZENA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000025089
Numer REGON: 590025543
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2019-04-25
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/789/19/912]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP5900255432001-07-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W PIOTRKOWIE TRYB. nr w rejestrze ARS 3712001-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2001-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOMSKO ulica L.CZARNEGO nr domu 17 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2014-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA 27.07.1992 R.2001-07-05 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 4 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 27.06.2002 R. ZMIENIONO TREŚĆ §§ 3; 4; 5; 6; 15; 29; 50; 58; W CZĘŚCI B ZMIENIONO USTĘP 1 ORAZ SKREŚLONO PKT F W § 19 UST. 2 STATUTU.2002-10-24 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 6/2004 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28.06.2002 R. -ZMIENIONO §§ 4, 5, 6, 31, 34, 36, 40, 41, 50, 57.2004-10-11 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 1/2007 Z DNIA 29.11.2007 R. ZMIENIONO § § 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, DZIAŁ B, PO DZIALE B DODANO DZIAŁ B ZE ZNACZKIEM 1, ZMIENIONO § § 11, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 26, 28, 34, 37, 39, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 612008-04-04 do dziś
529.12.2009 R. SKREŚLONO: § 4 UST. 1 PKT 3, § 4 UST. 2 PKT 3A, § 5 UST. 2 LIT. B I C, § 5 UST. 2A, § 9 PKT 4-5 I 8, § 10 UST. 6, § 10 [1] PKT 2 I 4, § 10 [9] UST. 1 I 2 ORAZ § 10 [16] ZMIENIONO: § 5 UST. 2 LIT. D, § 5 UST. 4, § 8 PKT 11-12, § 9 PKT 10, DZIAŁ B UST. 1, § 10 [1] PKT 1 I 7, § 10 [5] UST. 2 PKT 1, § 10 [7] UST. 2 PKT 1, § 10 [11] UST. 1, § 10 [12] UST. 1, § 10 [13] UST. 1 PKT 2, § 10 [13] UST. 2 I 4-5, § 10 [14], § 36 ORAZ § 39 UST. 1 PKT 5 LIT. C DODANO: 10 [8] UST. 1A I 2B;2010-03-09 do dziś
628.06.2011 R.UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI O ZMIANIE TREŚCI DZIAŁU B PKT 2, § 10ZE ZNACZKIEM 6 UST. 1 PKT 1, § 10 ZE ZNACZKIEM 13 UST. 4, § 23 UST. 6, § 45 STATUTU, DODANO § 39 UST. 5 ZE ZNACZKIEM 1, SKREŚLONO § 10 ZE ZNACZKIEM 15, § 23 UST. 1 PKT 3.2011-10-28 do dziś
726.06.2014 R.- ZMIANA TREŚCI § 20 UST. 2, § 34 UST. 1, § 50 UST. 1, SKREŚLONO W DZIALE V ROZDZIAŁ C. KOMISJA REWIZYJNA2014-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2001-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJÓŹWIK2018-02-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ EDWARD2018-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU2018-02-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-08 do dziś
21. NazwiskoPAŁECZ2001-07-05 do dziś
2. ImionaADAM MACIEJ2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-07-05 do dziś
31. NazwiskoKRUKOWICZ2001-07-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-07-05 do dziś
41. NazwiskoJURZYŃSKA2001-07-05 do dziś
2. ImionaJOLANTA2001-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIK2011-10-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ EDWARD2011-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYNIAK2009-08-18 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2009-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2009-08-18 do dziś
2. ImionaJAN WALENTY2009-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2016-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCIAMI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 31.03.2001 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-06-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 11.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-11-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 23.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-11 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 21.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-11-10 do dziś
6data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
7data złożenia 27.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
8data złożenia 17.09.2008 okres 2007 R.2008-12-08 do dziś
9data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
10data złożenia 27.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-10-28 do dziś
11data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
12data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-29 do dziś
13data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-11-14 do dziś
14data złożenia 28.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
15data złożenia 24.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
16data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
17data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
18data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
32007 R.2008-12-08 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
601.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-29 do dziś
701.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-11-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-06-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-19 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-11 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
62007 R.2008-12-08 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-10-28 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
1001.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-29 do dziś
1101.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-11-14 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-22 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów