SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. T. KOŚCIUSZKI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000024781
Numer REGON: 000485753
Numer NIP: 6750005832
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu75Data dokonania wpisu2023-03-14
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/7748/23/707]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004857532001-07-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. T. KOŚCIUSZKI2001-07-03 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-115/A2001-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-07-03 do dziś
2. Adresulica JULIUSZA LEA nr domu 19 kod pocztowy 30-048 poczta KRAKÓW 2001-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122 CZERWCA 1995 ROKU2001-07-03 do dziś
229. MAJ 2003 ROK §§ 5.2.1, 5.2.1A, 5.2.1B, 5.2.2, 5.2.3, 5.3, 5.4.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.1.6, 7.1, 8.1.2, 13.1, 17.1.1, 21.5, 21.5.2, 22.1, 22.2, 25.4, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 27.9, 28, 30.2, 33.1.9, 49.1, 49.6, 49.7, 49.8, 50.3, 50.4, 51.6, 52, 53, 56.1, 56.2, 56.3, 57.1, 58.1, 58.4, 58.5, 59.2, 59.3, 59.5.3, 59A.1, 59A.2, 60.1, 66.4, 66.5, 67.4, 68.1, 68.2, 69, 70.2, 70.3, 70.4, 70.5, 70.6, 71.4, 71.5, 71.6.1, 71.6.2, 71.7, 74.1, 74.2, 74.4, 75, 76, 76.3, 77.2, 77.5, 78, 80, 82.1.1, 82.1.2, 86.2003-10-02 do dziś
306.06.2006 R. -ZMIANA: § 2UST. 6, § 39.2, § 39.4, § 40.5, § 49.3, § 49.5, § 49.9, § 49.10, § 49.11, § 54.2, § 58.7, § 59, § 59A, § 70.8, § 71.4, § 76.1-5, § 77.3-4, § 78, § 81.1-4, OZNACZENIE DZIAŁU XVII JAKO DZIAŁ XVI, DODANIE DZIAŁÓW XVII, XVIII XIX, DZIAŁ XVIII ZMIANA OZNACZENIA NA DZIAŁ XX2006-08-31 do dziś
429.11.2007 R.-UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI STATUTU.2008-03-07 do dziś
5PROTOKÓŁ Z I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 22.04.2010 R. WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 ORAZ PROTOKÓŁ Z II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZILENI Z DNIA 26 KWIETNIA 2010 R. WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM. ZMIANA: § 9, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 18, § 26, § 33, § 36, § 38 DODANIE: § 15 UST. 7, § 18 UST. 4 I 52010-05-25 do dziś
6PROTOKÓŁ Z I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 31.05.2011 R. ORAZ PROTOKÓŁ Z II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNIZ DNIA 03.06.2011 R. WRAZ ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 -ZMIANA: § 8 UST. 1, § 42 UST. 1 PKT 2, § 47 UST. 3, § 66 UST. 2 PKT 1, § 87 UST. 1, § 50 UST. 1 PKT 12, § 55 UST. 3, § 60 UST. 2, § 58 UST. 1 PKT 2 PODPUNKT C. DODANIE: PUNKTU 5 DO UST. 1 § 6, UST. 6 DO § 7, W DZIALE II ROZDZIAŁ 4 [1] W TYM PKT 5 DO UST. 1 § 47, § 46 [1], UST. 4 DO § 47, UST. 5 DO § 47 SKREŚLENIE: § 64, UST. 2 § 87.2011-07-14 do dziś
7PROTOKÓŁ Z I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 20.06.2013 R I DOKOŃCZENIE 21.09.2013 ORAZ Z II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 21.06.2013 R. ZMIANA: § 55 UST 3, § 58 UST. 5 USUNIĘCIE: § 84 UST 12013-12-23 do dziś
813.06.2014 R. - I CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA I DOKOŃCZENIE W DNIU 22.09.2014 R.; 14.06.2014 R. - II CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA I DOKOŃCZENIE W DNIU 30.06.2014 R. I 25.09.2014 R. ZMIANA: § 45 UST. 1, § 7 UST. 1, § 32 UST. 1, § 11 PKT 14, § 39 UST. 1 PKT 5, § 41 UST. 4 I UST. 7, § 45 UST. 5, § 46(1) PKT 5, § 49 UST. 2 PKT 7 I 8, § 50 UST. 1 PKT 1, § 60 UST. 1, § 61 UST. 6, § 73 UST. 1, § 75 UST. 4, § 11 PKT 3, § 36 UST. 3, § 8 UST. 1; DODANIE: § 36 UST. 7, § 38 UST. 5, UST. 6, UST. 7, § 50 UST. 1 PKT 12A I PKT 15A, § 65 UST. 4, § 74 UST. 32015-01-29 do dziś
914.05.2016R. PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU.2016-06-30 do dziś
1004.09.2018 R., ZMIENIONO: §5 UST.4, §10 UST.2 I 4, §14 UST.7 ZDANIE DRUGIE, §15 UST.1 PKT 4 LIT.A, §15 UST.1 PKT 6, §21 UST.1 I 3, §29, §31 UST.1, §35 UST.1 I 8 ZDANIE PIERWSZE ORAZ UST.15, §36 UST.1 PKT 4 I 11, §39 UST.1 I 5, §43, §44, W DZIALE III ROZDZIAŁ 1 ZMIANA TYTUŁU, §45, §46, §47, §49 UST.1 PKT 2, §50, §51, §52 UST.1, §53, §54, §57 UST.4, §61 UST. 1 I2, §62 UST.3, §63, §66, §67, §74, §80 UST.2, §81 UST.2, §82 UST.2, §84, §87 UST.1, §90 UST.3,5 I 6, §92 UST.1, §93 UST.1 DODANO: §17 UST.7, PODROZDZIAŁ O TYTULE: PROCEDURA ZMIANY STATUTU, §34 (1), §42 UST.8 USUNIĘTO: §9 UST.2, §24 UST.1 PKT 1 ZDANIE DRUGIE, §36 UST.1 PKT 6, §55 UST.10 I 11, §62 UST.4 I 5, §65 UST.2, §71 UST.1 ZDANIE DRUGIE, UST. 3 I 4, §72 UST.2, §81 UST.3, §82 UST.4, §95 UST.3 §55 UST.12 I 13 NOWE OZNACZENIE - UST.10 I 11, §71 UST.5 NOWE OZNACZENIE UST.32018-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE2001-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA, PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU2001-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBAJOREK2023-03-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ2023-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2023-03-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-14 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-07-03 do dziś
31. NazwiskoSTAWARZ2001-07-03 do dziś
2. ImionaLIGIA TEODOZJA2001-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-07-03 do dziś
41. NazwiskoMYKIETYN2009-05-13 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2009-05-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-13 do dziś
51. NazwiskoPODSIADŁO2022-11-14 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH / GŁÓWNY KSIĘGOWY2022-11-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-14 do dziś
61. NazwiskoPRZEGALIŃSKI2022-11-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WOJCIECH2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-14 do dziś
71. NazwiskoKORNELAK2001-07-03 do dziś
2. ImionaJERZY LESZEK2001-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADŁOWSKA2023-03-14 do dziś
2. ImionaLUCYNA2023-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROKOPCZAK2023-03-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2023-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDER2022-10-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKA2022-10-11 do dziś
2. ImionaMARTA KATARZYNA2022-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaROTKIEWICZ2022-10-11 do dziś
2. ImionaADRIAN2022-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBICKA MASZCZAK2022-10-11 do dziś
2. ImionaMARIA2022-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-11 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWIEŃ2023-03-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-14 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWA2023-03-14 do dziś
2. ImionaBARBARA2023-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-14 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSMALA2023-03-14 do dziś
2. ImionaAGATA2023-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2017-09-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 NABYWANIE POTRZEBNYCH JEJ NIERUCHOMOŚCI DROGĄ: ZAKUPU, ZAMIANY LUB POZYSKIWANIA W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE2017-09-18 do dziś
268 20 PROWADZENIE WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W INTERESIE SWOICH CZŁONKÓW, W TYM DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ2017-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 DO 31.12.2000 data złożenia 29.05.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 DO 31.12.2000 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 DO 31.12.2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 DO 31.12.20002001-07-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 18.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 12.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 04.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-09 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-18 do dziś
6data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
7data złożenia 25.06.2007 okres 2006 R.2007-08-14 do dziś
8data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-03 do dziś
9data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
10data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-03 do dziś
11data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
12data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
13data złożenia 09.10.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-12-23 do dziś
14data złożenia 11.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-29 do dziś
15data złożenia 20.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
16data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
17data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
18data złożenia 23.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
19data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
20data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
21data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
22data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
22006 R.2007-08-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-03 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-12-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
22006 R.2007-08-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-03 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-12-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
22006 R.2007-08-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-03 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-02 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-12-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów