BUD-ROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000024591
Numer REGON: 192562743
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2015-03-31
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/19387/13/334]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP1925627432002-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-ROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2001-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica PIEKARNICZA nr domu 22 kod pocztowy 80-126 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 4 KWIETNIA 2001 ZOFIA GŁODOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOT.ZOFIA GŁODOWSKA I NOT.RYSZARD GŁODOWSKI, 80-252 GDAŃSK-WRZESZCZ, UL.JAŚKOWA DOLINA 8/4 A, REPERTORIUM A NUMER 2149/2001 2) 28 CZERWCA 2001R ZOFIA GŁODOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOT. ZOFIA GŁODOWSKA I NOT. RYSZARD GŁODOWSKI, 80-252 GDAŃSK-WRZESZCZ, UL. JAŚKOWA DOLINA 8/4 A, REPERTORIUM A NUMER 4044/2001ZMIANA PAR.8 UMOWY2001-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISUNO2013-07-22 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2013-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały141 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.500,00 ZŁ2013-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego70500 PLN2001-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport170500 PLN2001-07-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2001-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2001-07-04 do dziś
271 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2001-07-04 do dziś
371 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2001-07-04 do dziś
492 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-07-04 do dziś
545 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-07-04 do dziś
645 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-07-04 do dziś
726 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2001-07-04 do dziś
851 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-07-04 do dziś
951 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2001-07-04 do dziś
1001 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2001-07-04 do dziś
1160 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2001-07-04 do dziś
1260 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 28.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012002-07-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.-31.12.2002 R. data złożenia 23.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.-31.12.20022003-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R. data złożenia 03.11.2005 1. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. data złożenia 03.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R.2005-11-10 do dziś
4data złożenia 05.03.2009 okres 2007 R.2009-03-23 do dziś
5data złożenia 20.04.2009 okres 2008 ROK2009-05-05 do dziś
6data złożenia 10.12.2012 okres 20102013-01-02 do dziś
7data złożenia 12.12.2012 okres 20112013-01-02 do dziś
8data złożenia 17.07.2013 okres 2012 R.2013-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.2005-11-10 do dziś
22007 R.2009-03-23 do dziś
32008 ROK2009-05-05 do dziś
420102013-01-02 do dziś
520112013-01-02 do dziś
62012 R.2013-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 R.2005-11-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 R.2005-11-10 do dziś
32007 R.2009-03-23 do dziś
42008 ROK2009-05-05 do dziś
520102013-01-02 do dziś
620112013-01-02 do dziś
72012 R.2013-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów