„A-C METAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000023873
Numer REGON: 812360106
Numer NIP: 8561666657
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2008-07-31
Sygnatura akt[SZ.XVII NS-REJ.KRS/8930/8/464]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP8123601062002-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-C METAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina DOBRA miejscowość DOBRA2001-06-29 do dziś
2. Adresulica ARMII KRAJOWEJ nr. domu 25 miejscowość DOBRA kod pocztowy 72-210 poczta DOBRA kraj POLSKA 2001-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.2000R. -SPORZĄDZENIE AKTU NOTARIALNEGO -NOTARIUSZ CEZARY BORYS POTOMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE UL. MICKIEWICZA 13, REPERTORIUM A NR 7645/2000 19.02.2001R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -DOBROSŁAWA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE UL. 3 MAJA 8/1, PARAGRAF 5 I PARAGRAF 6 -ZMIENIONO, PARAGRAF 15 UST.2 -WYKREŚLONO ZDANIE DRUGIE, REPERTORIUM A NR 1184/20012001-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PROKON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0080794262006-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 (OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400000,00 (CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2006-11-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „ARCTIC-COLD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2003-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0082091592001-06-29 do dziś
4. Numer KRS0000107749 2003-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000 PLN2001-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1500000 PLN2001-06-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU -REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2001-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMARGOL2001-06-29 do dziś
2. ImionaIZABELA2001-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-29 do dziś
21. NazwiskoSTANKIEWICZ2001-06-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-29 do dziś
31. NazwiskoGÓRNY2001-06-29 do dziś
2. ImionaLESZEK2001-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-06-29 do dziś
245 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2001-06-29 do dziś
345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2001-06-29 do dziś
445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2001-06-29 do dziś
545 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2001-06-29 do dziś
628 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2001-06-29 do dziś
751 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2001-06-29 do dziś
852 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2001-06-29 do dziś
960 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2001-06-29 do dziś
1060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-06-29 do dziś
1174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-06-29 do dziś
1245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-06-29 do dziś
1345 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2001-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-12-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów