SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOMUNALNIK”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000023630
Numer REGON: 001084909
Numer NIP: 8790171035
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-12-01
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/9971/22/204]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010849092001-06-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOMUNALNIK”2001-06-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU nr. w rejestrze 3872001-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2001-06-27 do dziś
2. Adresulica DEKERTA nr. domu 14 nr. lokalu 1 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2001-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 29.06.1995 R. ZMIANA TREŚCI &9 UST.1 STATUTU UCHWALONA W DNIU 25.10.2000 R.2001-06-27 do dziś
218.06.2002 R.-DOSTOSOWANIE STATUTU SPÓŁDZIELNI DO PRZEPISÓW USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH Z DNIA 15.12.2000 R.2002-10-18 do dziś
327.06.2003 R. -ZMIANA STATUTU: ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1, PAR. 2UST. 4, W PAR. 5 UST. 2 DODANO PKT 1A, ZMIENIONO PAR. 5UST. 2 PKT 2, PAR. 6 UST. 2 PKT 1, PAR. 6UST. 5, PAR. 9 PKT 5 I 11, PAR. 10 UST. 1, PAR. 11 UST. 1, PAR. 12 UST. 3, PAR. 13 UST. 3, PAR. 14 UST. 4, 5, 6, W PAR. 16 DODANO UST. 3, 4, ZMIENIONO PAR. 17 UST. 2, PAR. 21, DODANO PAR. 23 (1), ZMIENIONO PAR. 25 UST. 2 I 3, W PAR. 27 DODANO UST. 4, ZMIENIONO PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30 UST. 1 I 2, PAR. 31UST. 1, PAR. 34, PAR. 41 UST. 1, PAR. 58 UST. 3, PAR. 62 PKT 5, PAR. 73 UST. 1 PKT 18, PAR. 84 UST. 2.2003-11-07 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 8/2006 Z DN. 22 CZERWCA 2006 R. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOMUNALNIK” ZMIENIA SIĘ:§7 UST. 2; §8 PKT 4, 5; §11 UST. 1; §18 UST. 6; §24 UST. 1; §30 UST. 1 PODPKT A, B; §30 UST. 2; §35 UST. 1; §35 UST. 3 PKT 2; §37 UST. 1, 7, 8; §39; §40 UST. 3; §46 UST. 1 PKT 2, 3; §48 UST. 2, 3; §51 UST. 1; §70 UST. 1, 2; §79 UST. 2, 3; DODAJE SIĘ:§8 UST. 1 PKT 15, 16, 17; §8 UST. 2, 3; §23 UST. 2A; §47 UST. 2 PKT 6; §48 UST. 4; SKREŚLA SIĘ:§19 UST. 3 A DOTYCHCZASOWY UST. 4 I 5 OTRZYMUJĄ NUMERY 3 I 4, ART. 30 UST. 1 PODPKT C, D, E; §46 UST. 1 PKT 4 A DOTYCHCZASOWE UST. 5 I 6 OTRZYMUJĄ NUMERY 4 I 5; §53; §54 UST. 1 A DOTYCHCZASOWY UST. 2 OTRZYMUJE NUMER 1 NAZWĘ ROZDZIAŁU C; §56; §57; §79 UST. 5.2006-08-24 do dziś
5W DNIU 26.11.2007 R. 1) ZMIENIONO: § 6 UST 2 PKT 1, § 8 UST. 1 PKT 3, 4, 5, 8, § 8 UST. 2, § 10 UST. 5, 6, § 11 UST. 1, § 12 UST. 3, § 13 UST. 3, § 14 UST. 2, § 17 UST. 2, § 23 UST. 1, 2, 4, § 24 UST1, § 25, § 27, § 30, § 31, § 48 UST. 2, § 52 UST. 1, § 58 UST. 2, 3, § 60 UST. 1, § 62, § 63 ZDANIE PIERWSZE, § 63 PKLT.13, § 64 UST. 1, 2, 3, § 65, § 66, § 67,, § 69, § 71, § 72 UST. 1, 2, § 73 USTT.1 PKT 6, 14, 18, § 73 UST. 3, § 74 UST. 2, § 79 UST. 2, § 80 UST. 2 PKT 6, UST. 2 PKT 10,, UST. 3,, § 91, § 94. 2) DODANO: § 15 A, § 16 A, § 38, § 40 A, § 43 UST. 5, § 47 UST. 2 PKT 7,, § 63 PKT 1A, § 67 A, § 88 A. 3) SKREŚLONO: § 5 UST. 2 PPKT 1A, § 8 UST. 1 PKT 7, 15, § 16 UST. 3, 4, § 21 UST. 1, 2, 3, § 23 UST. 3, 5, § 23 (1) UST. 1, 2, 2A, § 61 UST. 1 PKT 4,, § 63 UST. 1 PKT 20, § 68, W DZIALE VI ORGANY SPÓŁDZIELNI ROZDZIAŁ D, § 84, § 85, § 86. 4) ZMIENIONO NUMERACJĘ § 8 UST. 1 PUNKTY 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, OTRZYMAŁY NUMERY 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5) ZMIENIONO SPIS TREŚCI: NAZWĘ DZIAŁU VI ROZDZIAŁU A, SKREŚLONO W DZIALE VI ROZDZIAŁ D.2008-02-15 do dziś
628.05.2018 R., ZMIENIONO: §2 PKT 4; § 5 PKT 4; TYTUŁ ROZDZIAŁU II; §6; §7; TYTUŁ ROZDZIAŁU III; §9; §10 UST.5; PODTYTUŁ B W ROZDZIALE III; §13 UST.2 PKT 2; W §13 UST.2 DODANO PKT 3; §15A; §16; §16A; PODTYTUŁ C W ROZDZIALE III; §18 UST.1; §18 UST.5; §18 UST.6; §19 UST.4; §19 DOTYCHCZASOWY UST.5 OTRZYMAŁ NR 6; §20; §22 UST.1; §22 UST.2; §22 WYKREŚLONO UST. 3; §22 UST.4; §26; PODTYTUŁ ROZDZIAŁU III; §30 UST.1; §38A UST. 1 PKT 2; §43; §44 UST.1; §44 UST.3; §51; §52 UST.1; §52 UST.4; W §52 DOTYCHCZASOWY UST.4 OTRZYMAŁ NR 5; §62 UST.2; §65 UST.1; §65 UST.3; §70 UST.2; W §70 WYKREŚLONO UST.3; §73 UST.1 PKT 15; §79 UST.1; DODANO: § 16B,W § 19 DODANO UST.5, § 20A; WYKREŚLONO:§ 11, §29, §§46-48; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-10-12 do dziś
712.10.2020 R., ZMIANA: §79 PKT 1 ZDANIE PIERWSZE, §71 PKT 1.2020-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2001-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIŁATOWSKI2022-12-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ SZYMON2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-12-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-01 do dziś
21. NazwiskoKŁODAWSKA2021-04-27 do dziś
2. ImionaMAGDALENA IZABELA2021-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-27 do dziś
31. NazwiskoSONNAK2001-06-27 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JAN2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-06-27 do dziś
41. NazwiskoWESOŁOWSKA2001-06-27 do dziś
2. ImionaEWA IWONA2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-06-27 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKA2021-09-01 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ANNA2021-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILKOWSKI2021-09-01 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PIOTR2021-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYCKA2018-10-12 do dziś
2. ImionaMARZENA KATARZYNA2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUCHOWSKA2021-09-01 do dziś
2. ImionaBOŻENA2021-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2021-09-01 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR WOJCIECH2021-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoKŁODAWSKA2020-12-23 do dziś
2. ImionaMAGDALENA IZABELA2020-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-23 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO - REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WE WSZELKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM STATUTOWYCH I USTAWOWYCH CELÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, - USTANAWIANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ODRĘBNYCH WŁASNOŚCI LOKALI I PRZENIESIENIA ICH WŁASNOŚCI W TRYBIE USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 ROKU O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, - NABYWANIA I ZBYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI W DRODZE ODPŁATNYCH I NIEODPŁATNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI, OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH I RUCHOMOŚCI, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, -PODDANIA SPÓŁDZIELNI EGZEKUCJI WPROST Z AKTU NOTARIALNEGO NA MOCY PRZEPISU ART.777 PARAGRAF 1 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, NA WARUNKACH NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, - ZAWIERANIA, ZMIENIANIA I WYPOWIADANIA WSZELKICH UMÓW O PRACĘ, NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, - WYSTAWIANIA I PODPISYWANIA FAKTUR I INNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, - ODBIORU KORESPONDENCJI KIEROWANEJ DO SPÓŁDZIELNI, - REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W JAK NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZED OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I RZĄDOWEJ, BANKAMI, SĄDAMI, UBEZPIECZYCIELAMI, A W ZWIĄZKU Z TYM DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU WSZELKICH NIEZBĘDNYCH OŚWIADCZEŃ WIEDZY I WOLI, WNIOSKÓW, PISM, ODBIORU ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW PRYWATNYCH I URZĘDOWYCH DO NIEJ KIEROWANYCH W SPRAWACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZAKRESIE TEGO PEŁNOMOCNICTWA.2020-12-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2015-08-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 2 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-08-07 do dziś
241 2 BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2015-08-07 do dziś
341 2 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-08-07 do dziś
468 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH2015-08-07 do dziś
568 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW Z WŁAŚCICIELAMI TYCH NIERUCHOMOŚCI2015-08-07 do dziś
693 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ W PRZEWIDZIANYCH PRAWEM FORMACH2015-08-07 do dziś
768 2 WYNAJMOWANIE WOLNYCH LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ GARAŻY I MIEJSC POSTOJOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2015-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 08.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 10.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-11-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 27.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 22.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-23 do dziś
5data złożenia 21.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
6data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
8data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
9data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2010 R.2010-07-29 do dziś
10data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
11data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-08 do dziś
12data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
13data złożenia 15.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
14data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
15data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
17data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
18data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
19data złożenia 08.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
20data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
301.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2010 R.2010-07-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-08 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-11-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-26 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-23 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
601.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2010 R.2010-07-29 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-08-08 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów