SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000023561
Numer REGON: 290485350
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-05-17
Sygnatura akt[RDF/381631/22/329]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP2904853502001-06-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNA”2001-06-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH nr. w rejestrze RSA 11942001-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina CHMIELNIK miejscowość ŚLADKÓW DUŻY2001-06-28 do dziś
2. Adresnr. domu 100 A nr. lokalu 6 kod pocztowy 26-020 poczta CHMIELNIK 2001-06-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejZOFIA.KRUK1@WP.PL2020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.09.1994 R.2001-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2001-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDRZAZGA2020-11-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES2020-11-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-16 do dziś
21. NazwiskoKRUK2020-11-16 do dziś
2. ImionaZOFIA TERESA2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2020-11-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-16 do dziś
31. NazwiskoKWAPISZ2003-01-08 do dziś
2. ImionaANTONI2003-01-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-08 do dziś
41. NazwiskoSTRADOMSKI2001-06-28 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2001-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?V-CE PREZES2001-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2022-03-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2022-03-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA IWONA2022-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYCZKA2001-06-28 do dziś
2. ImionaLESZEK2001-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 SPÓŁDZIELNIA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ, ZASPAKAJA POTRZEBY MIESZKANIOWE LOKATORÓW I ADMINISTRUJE BUDYNKAMI MIESZKALNYMI2001-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
2data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
3data złożenia 31.12.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-31 do dziś
4data złożenia 31.12.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-31 do dziś
5data złożenia 31.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-31 do dziś
6data złożenia 31.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-31 do dziś
7data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
8data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
9data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
10data złożenia 17.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-31 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-31 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-31 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów