„GT&F CORPORATION - POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000023504
Numer REGON: 891096286
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2015-05-15
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/12150/15/871]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP8910962862001-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GT&F CORPORATION -POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-12 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 28462001-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2014-05-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica STAROMIEJSKA nr domu 6 nr lokalu 10D kod pocztowy 50-013 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2014-05-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGTFCSPZOO@GMAIL.COM2014-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115 LUTEGO 2000 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ MGR WŁADYSŁAWA DUDUŚ W ŚWIDNICY ZAŁOŻONO SPÓŁKĘ REPERTORIUM A NUMER 1593/2000 8 MAJA 2001 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ MGR WŁADYSŁAWA DUDUŚ W ŚWIDNICY REPERTORIUM A NUMER 4344/2001 DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W UMOWIE SPÓŁKI: PAR. 8.1; PAR. 20 ORAZ KOLEJNE OTRZYMUJĄ NOWĄ NUMERACJĘ I TAK PAR. 20 BĘDZIE PAR. 21, PAR. 21 BĘDZIE PAR. 22 I TAK DALEJ PAR. 21.52001-07-03 do dziś
206-10-2003, REPERTORIUM 6656/2003, NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO PARAGRAF 9 I 10 UMOWY SPÓŁKI.2004-04-08 do dziś
304.10.2005 R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAW DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. RYNEK 5, REPERTORIUM A NR 8552/2005 -ZMIANA § 11 UMOWY SPÓŁKI.2005-11-04 do dziś
407.03.2006 R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAW DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 5, REPERTORIUM A NR 1736/2006 -ZMIANA § 2; § 9 I § 10 UMOWY SPÓŁKI. 16.03.2006 R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAW DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 5, REPERTORIUM A NR 2157/2006 -ZMIANA § 9 I § 10 UMOWY SPÓŁKI.2006-05-12 do dziś
5AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 5229/08 Z DNIA 22.04.2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY RYNEK 5, ASESOR NOTARIALNY BARTOSZ WĄSIK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WŁADYSŁAWA DUDUSIA, ZMIENIONO § 8 I 22, SKREŚLONO § 20.2008-08-25 do dziś
606.08.2008 R. -NOTARIUSZ WŁADYSŁAW DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. RYNEK 5, REPERTORIUM A NR 10525/2008 -ZMIANA § 9 I § 10 UMOWY SPÓŁKI.2008-10-06 do dziś
722.02.2010 R., ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA DUDUŚ ZASTĘPCA NOTARIUSZA WŁADYSŁAWA DUDUSIA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. RYNEK 5, REP. A NR 1678/2010 -ZMIENIONO § § 8, 13, 14, 15, 16, 19, DODANO § 20A.2010-03-19 do dziś
817.12.2010 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. RYNEK 5, ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA DUDUŚ ZASTĘPCA NOTARIUSZA WŁADYSŁAWA DUDUSIA, REPERTORIUM A NR 14568/2010 -ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2010-12-21 do dziś
916.04.2014 R. NOTARIUSZ WŁADYSŁAW DUDUŚ KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. RYNEK 5, 58-100 ŚWIDNICA, REP. A. 2394/2014. ZMIANA: § 32014-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBIEL2015-05-15 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2015-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.450.000 PLN2015-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-05-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4450000,00 ZŁ2013-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1430000,00 PLN2004-04-08 do dziś
2264000,00 ZŁ2006-05-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH.2008-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKIELNIUK2014-12-10 do dziś
2. ImionaJERZY2014-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHLEWSKI2001-07-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ RYSZARD2001-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-07-03 do dziś
WICEPREZES ZARZĄDU2003-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2010-03-19 do dziś
208 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2010-03-19 do dziś
323 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2010-03-19 do dziś
425 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2010-03-19 do dziś
535 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-03-19 do dziś
639 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-03-19 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-03-19 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-03-19 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-03-19 do dziś
1047 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-03-19 do dziś
1149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-03-19 do dziś
1270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-03-19 do dziś
1374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-10 do dziś
2data złożenia 11.03.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-04-10 do dziś
3data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-08 do dziś
4data złożenia 29.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
5data złożenia 19.01.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-01-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-04-10 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072009-04-10 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-04-08 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-01-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-04-10 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072009-04-10 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-04-08 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów