„ASTON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000022879
Numer REGON: 017297484
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2003-07-25
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/9782/3/725]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-27 do dziś
„ASTON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-07-25 do dziś
2. Adresulica CIOŁKA nr domu 15 kod pocztowy 01-445 poczta WARSZAWA 2003-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131 MAJA 2001 R., GABRIELA MARZINEK – KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH, REP. A-2660/20012001-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABOROWSKI2003-07-25 do dziś
2. ImionaADAM MAREK2003-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2001-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABOROWSKI2003-07-25 do dziś
2. ImionaADAM MAREK2003-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 30 Z PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW2001-06-27 do dziś
252 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-06-27 do dziś
352 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-06-27 do dziś
460 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2001-06-27 do dziś
563 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2001-06-27 do dziś
663 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2001-06-27 do dziś
763 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2001-06-27 do dziś
865 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE2001-06-27 do dziś
970 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-06-27 do dziś
1070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-06-27 do dziś
1172 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2001-06-27 do dziś
1231 40 Z PRODUKCJA AKUMULATORÓW, OGNIW I BATERII GALWANICZNYCH2001-06-27 do dziś
1372 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2001-06-27 do dziś
1472 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-06-27 do dziś
1574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-06-27 do dziś
1674 40 Z REKLAMA2001-06-27 do dziś
1731 62 PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-06-27 do dziś
1832 10 Z PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2001-06-27 do dziś
1951 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2001-06-27 do dziś
2051 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-06-27 do dziś
2151 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2001-06-27 do dziś
2251 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2001-06-27 do dziś
2351 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2001-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów