FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „CENTRUM” SPÓŁKA JAWNA MARIAN I ELIDIA URBAN, ZBIGNIEW I URSZULA LEŻOŃ, JANUSZ I STEFANIA GARBARZ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000022494
Numer REGON: 850412351
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-09-22
Sygnatura akt[RDF/423807/22/190]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „CENTRUM” SPÓŁKA JAWNA MARIAN I ELIDIA URBAN, ZBIGNIEW I URSZULA LEŻOŃ, JANUSZ I STEFANIA GARBARZ2001-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat DĄBROWSKI gmina DĄBROWA TARNOWSKA miejscowość DĄBROWA TARNOWSKA2001-07-09 do dziś
2. Adresulica JAGIELLOŃSKA nr domu 10 miejscowość DĄBROWA TARNOWSKA kod pocztowy 33-200 poczta DĄBROWA TARNOWSKA kraj POLSKA 2001-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11) 05.03.1996 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 2) 10.10.1996 R. -ANEKS NR 1 3) 15.10.1996 R. -ANEKS NR 2 4) 17.02.1998 R. -ANEKS NR 3 5) 23.03.2001 R. -ANEKS NR 4 6) 25.05.2001 R. -TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ DOŁĄCZONY ZA PISMEM Z DNIA 07.06.2001 R.2001-07-09 do dziś
207.04.2005 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 13 ORAZ § 22.2005-06-09 do dziś
314.12.2009 R. -ZMIENIONO § 2.2010-02-22 do dziś
406.10.2020 R. - ZMIANA § 22020-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-07-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleART.26 PAR.4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „CENTRUM” SPÓŁKA CYWILNA2001-07-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-07-09 do dziś
3. Numer w rejestrze14542001-07-09 do dziś
5. Numer REGON8504123512001-07-09 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŻOŃ2001-07-09 do dziś
2. ImionaURSZULA ROZALIA2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBARZ2001-07-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ TADEUSZ2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBARZ2001-07-09 do dziś
2. ImionaSTEFANIA GRAŻYNA2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2001-07-09 do dziś
2. ImionaMARIAN STANISŁAW2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-09 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2001-07-09 do dziś
2. ImionaELIDIA2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-09 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŻOŃ2001-07-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2001-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŻOŃ2001-07-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŻOŃ2001-07-09 do dziś
2. ImionaURSZULA ROZALIA2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2001-07-09 do dziś
2. ImionaMARIAN STANISŁAW2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2001-07-09 do dziś
2. ImionaELIDIA2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBARZ2001-07-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ TADEUSZ2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBARZ2001-07-09 do dziś
2. ImionaSTEFANIA GRAŻYNA2001-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów