EMPOL - EWA OLAK-BURZEC, JAROSŁAW BURZEC, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000022308
Numer REGON: 012631783
Numer NIP: 5221010063
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-03-26
Sygnatura akt[RDF/3683/18/615]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPOL -EWA OLAK-BURZEC, JAROSŁAW BURZEC, SPÓŁKA JAWNA2012-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-WŁOCHY miejscowość WARSZAWA2001-06-26 do dziś
2. Adresulica MATERII nr. domu 12 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-258 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.03.2001R.2001-06-26 do dziś
2UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2001-06-26 do dziś
326.03.2012 R. -USTALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2012-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZEC2001-06-26 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW BOGUSŁAW2001-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-26 do dziś
TAK2012-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-26 do dziś
TAK2012-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLAK BURZEC2001-06-26 do dziś
2. ImionaEWA DANUTA2001-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-26 do dziś
TAK2012-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-26 do dziś
TAK2012-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE2001-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZEC2001-06-26 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW BOGUSŁAW2001-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLAK BURZEC2001-06-26 do dziś
2. ImionaEWA DANUTA2001-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-04-20 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-04-20 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2012-04-20 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-04-20 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-04-20 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-04-20 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-04-20 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-04-20 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-04-20 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-04-20 do dziś
1173 1 REKLAMA2012-04-20 do dziś
1222 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-04-20 do dziś
1325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2012-04-20 do dziś
1425 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2012-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 06.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 06.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 06.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2001 3. okres za jaki złożono dokument 2002 3. okres za jaki złożono dokument 20032005-04-28 do dziś
2data złożenia 28.04.2008 okres 2007 R.2008-05-14 do dziś
3data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-22 do dziś
4data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-22 do dziś
5data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-22 do dziś
6data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-22 do dziś
7data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
8data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-12 do dziś
9data złożenia 26.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-22 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów