„MANULI EKOBAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000021830
Numer REGON: 017334512
Numer NIP: 5272349015
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu63Data dokonania wpisu2024-05-29
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/16516/24/679]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0173345122002-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2023-08-04 do dziś
2. Adresulica JANA PAWŁA nr. domu 61 nr. lokalu 132 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 01-031 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-06-22 do dziś
miejscowość WROCŁAW ulica UL. RAKIETOWA nr domu 50 kod pocztowy 54-615 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2023-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 28.11.2000 W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.ALEJE JEROZOLIMSKIE 47/2 PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM GILEREM, REP. A-3769/2000 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 04.04.2001 W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.ALEJE JEROZOLIMSKIE 47/2 PRZED NOTARIUSZEM WANDĄ OSIECKĄ-SOROKO, REP. A-938/2001. ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2001-06-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 2.08.2002 ROKU, SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM SŁAWOMIREM OGONKIEM, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIROSŁAWA KUPISA W JEGO KANCELARII W WARSZAWIE, ZA REP. A -6591/2002 -ZMIANA CAŁEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI WRAZ Z TEKSTEM JEDNOLITYM2002-09-24 do dziś
310.12.2002 R. AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NR 2908/2002, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM LEGIĘCIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU MUZEALNYM 9/3 ZMIANA PAR. 5, PAR. 8, PAR. 11 UST. 9 ORAZ PAR. 14 UMOWY SPÓŁKI.2003-05-20 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.03.2009 R., REP. A NR 1658/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ SZUMSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. SUDECKIEJ 74 LOK 4 ZMIANA: § 2 UMOWY SPÓŁKI2009-04-07 do dziś
516.07.2013R. REPERTORIUM A NR 5748/2013, NOTARIUSZ ANNA JEDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 121 LOK. 210. ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 4 UST. 1; PARAGRAFU 11 UST. 9 PKT. B); PARAGRAFU 12 AKTU ZAŁOZYCIELSKIEGO (UMOWY) SPÓŁKI, ORAZ NADANIE NOWEJ TREŚCI PARAGRAFU 4 UST. 1; PARAGRAFU 11 UST. 9 PKT. B); PARAGRAFU 12 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO (UMOWY) SPÓŁKI.2013-08-02 do dziś
611.07.2017R., NOTARIUSZ ANNA JĘDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121 LOK. 210, REP. A NR 5233/2017. ZMIENIONO TREŚĆ §9 UST. 2.2017-10-27 do dziś
705.11.2021 R., NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WAŁBRZYSKA 9D, REP. A NR 6710/2021. ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 22021-11-26 do dziś
827.04.2023 R., REP. A NR 2243/2023 NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WAŁBRZYSKA 9D,ZMIENIONO ZAPIS § 2 UMOWY SPÓŁKI.2023-08-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 PLN (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-09-24 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1.395 (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 697.500,00 Z (SŁOWNIE: SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2003-05-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEKOBAL INVEST S.R.O., SPÓŁKA PRAWA CZESKIEGO, SIEDZIBA: REPUBLIKA CZESKA2010-01-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaM STRETCH S.P.A.2019-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.705 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 852.500 ZŁ (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2019-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1550000,00 PLN2003-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2013-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDI GIOIA2024-05-29 do dziś
2. ImionaPIERFRANCO2024-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDREVO2002-12-12 do dziś
2. ImionaMICHAL2002-12-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORONI2002-12-12 do dziś
2. ImionaMASSIMO2002-12-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-12 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOLESZCZUK2013-11-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-11-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2013-11-05 do dziś
21. NazwiskoTYCZEWSKI2013-11-05 do dziś
2. ImionaMAREK2013-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-11-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2013-11-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-08-02 do dziś
246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2013-08-02 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-08-02 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-08-02 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-08-02 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-08-02 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-08-02 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-08-02 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-08-02 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 28.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-11-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 21.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 R.2005-09-27 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 2005 R.2006-07-19 do dziś
4data złożenia 16.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-19 do dziś
5data złożenia 07.08.2008 okres 2007 ROK2008-08-20 do dziś
6data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
7data złożenia 01.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-29 do dziś
8data złożenia 04.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-08 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres 2011 R.2012-07-05 do dziś
10data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
12data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
13data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
14data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
16data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
17data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
18data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
19data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
20data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
21data złożenia 21.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12005 R.2006-07-19 do dziś
22006 ROK2007-07-19 do dziś
32007 ROK2008-08-20 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
52009 ROK2010-07-29 do dziś
62010 ROK2011-07-08 do dziś
72011 R.2012-07-05 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-09-27 do dziś
22005 R.2006-07-19 do dziś
32006 ROK2007-07-19 do dziś
42007 ROK2008-08-20 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
62009 ROK2010-07-29 do dziś
72010 ROK2011-07-08 do dziś
82011 R.2012-07-05 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
20OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-11-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-09-27 do dziś
32005 R.2006-07-19 do dziś
42006 ROK2007-07-19 do dziś
52007 ROK2008-08-20 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
72009 ROK2010-07-29 do dziś
82010 ROK2011-07-08 do dziś
92011 R.2012-07-05 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
21OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów