FIRMA HANDLOWA „DAWA” SPÓŁKA JAWNA KURZEP BARBARA & KURZEP MACIEJ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000021719
Numer REGON: 190234472
Numer NIP: 5830068030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-03-14
Sygnatura akt[RDF/472337/23/682]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „DAWA” SPÓŁKA JAWNA KURZEP BARBARA & KURZEP MACIEJ2015-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2001-06-23 do dziś
2. Adresulica TRAKT ŚW. WOJCIECHA nr. domu 81 miejscowość GDAŃSK kod pocztowy 80-043 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2001-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.03.20012001-06-23 do dziś
204.12.2014 R. ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI USUWAJĄC ART.1 ORAZ DODAJĄC ART.10A DO UMOWY SPÓŁKI. 09.12.2014 R. ZMIENIONO ART.2, ART.4 ORAZ ART.5 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-02 do dziś
313.01.2015R., NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/2015 ZMIENIONO: ART.2, ART.4 ORAZ ART.5 UMOWY SPÓŁKI I NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2/2015 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-03-27 do dziś
402.10.2018 R., ZMIANA ART.6 UMOWY POPRZEZ DODANIE PKT 3 I 42018-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-06-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 26.03.2001R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWIĄZANEJ UMOWĄ Z DNIA 30.12.1994R. W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„DAWA” SPÓŁKA CYWILNA DENIZIAK ANNA, FIGURSKI EUGENIUSZ2001-06-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-06-23 do dziś
3. Numer w rejestrze176162001-06-23 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU2001-06-23 do dziś
5. Numer REGON1902344722001-06-23 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZEP2015-02-02 do dziś
2. ImionaBARBARA2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZEP2015-03-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-03-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-03-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2001-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZEP2015-03-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZEP2015-02-02 do dziś
2. ImionaBARBARA2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-12-31 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.01.2011 okres 2009 ROK2011-02-21 do dziś
2data złożenia 21.02.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-03-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 ROK2011-02-21 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-03-05 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-18 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-14 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów