APTEKA SZWEDZKA KRZYSZTOF WOJTYCH SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000021432
Numer REGON: 351111590
Numer NIP: 9441276457
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-05-22
Sygnatura akt[RDF/489262/23/433]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA SZWEDZKA KRZYSZTOF WOJTYCH SPÓŁKA JAWNA2001-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-06-26 do dziś
2. Adresulica SZWEDZKA nr. domu 27 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 30-315 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2001-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.04.1996 R.ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 20.03.2001 R.PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU UMOWY ZGODNIE Z WYMOGAMI KSH2001-06-26 do dziś
211.10.2001 R. ZMIANA §§ 9, 10 I 14 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA NUMERACJI §§ 12, 13, 14, 152002-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-06-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUMOWA SPÓLKI CYWILNEJ Z DNIA 11.04.1996 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW S.C. APTEKA SZWEDZKA KRZYSZTOF WOJTYCH Z DNIA 20.03.2001 R.2001-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA SZWEDZKA KRZYSZTOF WOJTYCH SPÓŁKA CYWILNA2001-06-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-06-26 do dziś
3. Numer w rejestrzeFA.KR.-9211-K-169-30/962001-06-26 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrINSPEKTORAT NADZORU FARMACEUTYCZNEGO W KRAKOWIE2001-06-26 do dziś
5. Numer REGON3511115902001-06-26 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOWENHOFF2001-06-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYCH2001-06-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYCH2002-02-15 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2002-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2001-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYCH2001-06-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2001-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOWENHOFF2001-06-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYCH2011-10-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2011-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2001-06-26 do dziś
252 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.02.2006 okres 2004 R.2006-02-22 do dziś
2data złożenia 20.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-28 do dziś
3data złożenia 06.12.2007 okres 20062007-12-20 do dziś
4data złożenia 10.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-27 do dziś
5data złożenia 10.11.2010 okres 2008 ROK2010-12-15 do dziś
6data złożenia 10.11.2010 okres 2009 ROK2010-12-15 do dziś
7data złożenia 15.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-03 do dziś
8data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-28 do dziś
9data złożenia 18.09.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-01 do dziś
10data złożenia 30.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
11data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
12data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
13data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
14data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
15data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
16data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
17data złożenia 15.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-15 do dziś
18data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
19data złożenia 22.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 R.2006-02-22 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-11-28 do dziś
320062007-12-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-10-27 do dziś
52008 ROK2010-12-15 do dziś
62009 ROK2010-12-15 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-10-03 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-28 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-10-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów