FIRMA HANDLOWA „DANIMAR” D.CIEŚLA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000020845
Numer REGON: 490184380
Numer NIP: 7380004308
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-09-08
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/14250/22/106]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP4901843802001-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „DANIMAR” D. CIEŚLA SPÓŁKA JAWNA2001-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina GORLICE miejscowość GORLICE2001-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GORLICE ulica KOŚCIUSZKI nr domu 44 A kod pocztowy 38-300 poczta GORLICE kraj POLSKA 2007-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17.03.2001 – ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 13.04.2001 – UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ZMIENIAJĄCA TREŚĆ UMOWY (PAR.1, PAR.8 UST.2) 30.04.2001 – UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ZMIENIAJĄCA TREŚĆ UMOWY (PAR.1, PAR.4 UST.1, PAR.4 UST.2) 2.05.2001 – TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2001-06-27 do dziś
2DATA ZMIANY UMOWY SPÓŁKI 18.12.2002 ROK ZMIANA PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI-DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 11 OZNACZONO JAKO UST. 1 ORAZ DODANO W PAR. 11 UST. 22003-01-08 do dziś
3DATA ZMIANY UMOWY SPÓŁKI 17.01.2005 R. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 3, § 4 PKT 1, § 9 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2005-01-25 do dziś
401.10.2007 R. -ZMIANA § 2; § 3; § 6; § 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI 26.10.2007 R. -ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2007-11-06 do dziś
502.01.2010 R. -ZMIANA § 32010-02-26 do dziś
616.08.2022 - ZMIANA § 3, § 12, § 19 UMOWY2022-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-06-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ZGODNIE Z WYMOGIEM OKREŚLONYM W ART.26 PAR.4 USTAWY – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH.2001-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA IMPORT – EXPORT „DANIMAR” SPÓŁKA CYWILNA2001-06-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-06-27 do dziś
3. Numer w rejestrze20232001-06-27 do dziś
5. Numer REGON4901843802001-06-27 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLA2001-06-27 do dziś
2. ImionaDANIEL2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-06-27 do dziś
2
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEL CIEŚLA2003-01-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA STANISŁAWA2003-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-01-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-01-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNICY-DANIEL CIEŚLA I MAŁGORZATA BIEL-CIEŚLA MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PROKURENT-PIOTR CIEŚLA MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2003-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEL CIEŚLA2003-01-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA STANISŁAWA2003-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLA2001-06-27 do dziś
2. ImionaDANIEL2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoCIEŚLA2001-06-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2001-06-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-26 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-26 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-02-26 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-02-26 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-02-26 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-02-26 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-02-26 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2022-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK OBRACHUNKOWY 2001 data złożenia 12.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBRACHUNKOWY 20012002-12-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 12.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-12-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 27.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-12-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 18.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-10-25 do dziś
5data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-04-15 do dziś
6data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-04-15 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-04-15 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-05 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-26 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów