„GRYF-TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000020625
Numer REGON: 812374249
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-09-20
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/10767/21/452]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP8123742492002-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYF-TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-10-07 do dziś
2. Adresulica SZABLOWSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 21 kod pocztowy 70-127 poczta KRAKÓW 2005-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 24 MAJA 2001R. PRZED NOTARIUSZEM LECHEM KRZYWDA POGORZELSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W GRYFINIE PRZY UL. PARKOWEJ 3A, REPERTORIUM A NUMER 3206/2001.2001-06-22 do dziś
204.11.2003 R., NOTARIUSZ LECH KRZYWDA POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE, REPERTORIUM A NR 6738/203, ZMIANA BRZMIENIA § § 3 I 6 UST. 22004-03-01 do dziś
315.02.2005 R., NOTARIUSZ LECH KRZYWDA POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE, REPERTORIUM A NR 949/2003; ZMIANA POLEGAJĄCA NA DODANIU W §6 UST. 2 PKT 17, 18 I 19 ORAZ NA ZMIANIE BRZMIENIA §102005-03-03 do dziś
4-22.09.2005 R. NR REP. 4846/05, NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA §32005-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIOŁEK2005-10-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2005-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-10-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIOŁEK2005-10-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2005-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-06-22 do dziś
263 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2001-06-22 do dziś
350 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-03-01 do dziś
463 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2004-03-01 do dziś
563 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2004-03-01 do dziś
671 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-03-01 do dziś
774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-03-01 do dziś
874 40 Z REKLAMA2004-03-01 do dziś
950 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-03-01 do dziś
1050 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-03-01 do dziś
1150 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2004-03-01 do dziś
1250 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-03-01 do dziś
1350 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-03-01 do dziś
1451 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2004-03-01 do dziś
1563 11 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2004-03-01 do dziś
1663 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2004-03-01 do dziś
1780 41 Z DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NAUKI JAZDY2005-03-03 do dziś
1880 42 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2005-03-03 do dziś
1980 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.08. -31.12.2001 data złożenia 09.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.08. -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.08. -31.12.20012002-12-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.20032004-03-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 08.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-06-03 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.20042005-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI BEZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO Z DNIA 20.09.2021 R. SYGN. AKT KR XI NS REJ. KRS 10767/21/452 , 20.09.2021 2.2021-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów