LABEL MARS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000020457
Numer REGON: 008398634
Numer NIP: 6790012034
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-04-18
Sygnatura akt[RDF/596175/24/777]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABEL MARS SPÓŁKA JAWNA2014-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-06-22 do dziś
2. Adresulica STACHIEWICZA nr. domu 3 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31-303 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2001-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.07.1989 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ANEKS Z DNIA 10.04.1995 ZMIANA PAR. 8, PAR. 13 UMOWY SPÓŁKI ANEKS Z DNIA 1.06.1995 ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI ANEKS Z DNIA 2.06.1995 ZMIANA PAR. 2, PAR. 7, PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI ANEKS Z DNIA 1.01.1995 ZMIANA PAR. 6, PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI ANEKS NR 52001-06-22 do dziś
2ANEKS Z DNIA 24.10.2005 R. -ZMIANA § 5, § 6, § 7; SKREŚLENIE § 9; RENUMERACJA POZOSTAŁYCH PARAGRAFÓW,2006-02-17 do dziś
301.01.2010 R., ZMIANA § 1, § 3, § 5, § 6, § 72010-03-01 do dziś
41. 26.03.2014 R., ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: PO § 11 DODANO § 12; § 12 DO § 16 OTRZYMUJĄ OZNACZENIE OD § 13 DO § 17. 2. 01.05.2014 R., ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: ZMIANA BRZMIENIA § 1, § 6 ORAZ § 7; PO POSTANOWIENIU § 12 DODANO POSTANOWIENIE § 13; POSTANOWIENIA OD § 13 DO § 17 OTRZYMUJĄ OZNACZENIA OD § 14 DO § 18. 3. 13.06.2014 R., ZMIANA: § 5.2014-06-30 do dziś
518.09.2015 R., ZMIANA § 72015-10-15 do dziś
6UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ LABEL MARS SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 14 MAJA 2021 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI-ZMIENIONO § 3.2021-09-07 do dziś
727.12.2022R., PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2023-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-06-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA CYWILNA POWSTAŁA NA MOCY UMOWY Z DNIA 1.07.1989 NA MOCY ANEKSU NR 5 PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLABEL S.C.2001-06-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-06-22 do dziś
3. Numer w rejestrze1807/II/892001-06-22 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA KRAKOWA2001-06-22 do dziś
5. Numer REGON0083986342001-06-22 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-22 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARS2006-02-17 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JAN2006-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-02-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABAWA MARS2010-03-01 do dziś
2. ImionaBEATA ELŻBIETA2010-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-03-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-03-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ KAZIMIERZ MARS ORAZ BEATA ZABAWA-MARS, KTÓRZY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, BEZ WZGLĘDU NA ZAKRES PODEJMOWANYCH CZYNNOŚCI.2023-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABAWA MARS2014-06-30 do dziś
2. ImionaBEATA ELŻBIETA2014-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARS2006-02-17 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JAN2006-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoORSZULAK2015-10-15 do dziś
2. ImionaJOANNA2015-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DOMINIKĄ ZUCH2015-10-15 do dziś
21. NazwiskoZUCH2015-10-15 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2015-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z JOANNĄ ORSZULAK2015-10-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-03-01 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-01 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-01 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.02.0212 okres 01.01.2003-31.12.20032012-02-20 do dziś
2data złożenia 15.02.2012 okres 01.01.2006-31.12.20062012-02-20 do dziś
3data złożenia 15.02.2012 okres 01.01.2009-31.12.20092012-02-20 do dziś
4data złożenia 15.02.2012 okres 01.01.2008-31.12.20082012-02-20 do dziś
5data złożenia 15.02.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-02-20 do dziś
6data złożenia 15.02.2012 okres 01.01.2007-31.12.20072012-02-20 do dziś
7data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
8data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
9data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
10data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
11data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
12data złożenia 19.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
13data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
14data złożenia 18.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
15data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
16data złożenia 18.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003-31.12.20032012-02-20 do dziś
201.01.2006-31.12.20062012-02-20 do dziś
301.01.2009-31.12.20092012-02-20 do dziś
401.01.2008-31.12.20082012-02-20 do dziś
501.01.2010-31.12.20102012-02-20 do dziś
601.01.2007-31.12.20072012-02-20 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
16OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów