SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRCZYNA”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000019424
Numer REGON: 977914108
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-03-15
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1550/19/209]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 977914108 NIP 92518746002009-02-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRCZYNA”2001-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat WSCHOWSKI gmina SZLICHTYNGOWA miejscowość GÓRCZYNA2004-08-23 do dziś
2. Adresnr domu 52A kod pocztowy 67-407 poczta SZLICHTYNGOWA 2004-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.02.2001 R.2001-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2001-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPAWŁOWSKA2004-08-23 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA BARBARA2004-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-08-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-23 do dziś
21. NazwiskoWARDECKI2004-08-23 do dziś
2. ImionaJAN WIESŁAW2004-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-08-23 do dziś
31. NazwiskoSZYMCZAK2004-08-23 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA2004-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-08-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-23 do dziś
41. NazwiskoBERKOWSKI2003-03-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZBIGNIEW2003-03-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-03-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-10 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-10 do dziś
61. NazwiskoBERKOWSKA2001-06-22 do dziś
2. ImionaTERESA2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERKOWSKI2004-08-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZBIGNIEW2004-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERKOWSKA2003-03-10 do dziś
2. ImionaTERESA2003-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNAT2001-06-22 do dziś
2. ImionaIRENA2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIUK2001-06-22 do dziś
2. ImionaJÓZEF2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKOWSKI2001-06-22 do dziś
2. ImionaJAN2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYNARCZUK2001-06-22 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYLSKI2001-06-22 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁOWIAK2001-06-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2001-06-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-06-22 do dziś
245 41 Z TYNKOWANIE2001-06-22 do dziś
345 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2001-06-22 do dziś
445 44 A MALOWANIE2001-06-22 do dziś
570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-06-22 do dziś
640 30 A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2001-06-22 do dziś
745 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-06-22 do dziś
845 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2001-06-22 do dziś
945 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2001-06-22 do dziś
1045 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2001-06-22 do dziś
1145 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH2001-06-22 do dziś
1245 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.; 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.; 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 20.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.; 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.; 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-28 do dziś
3data złożenia 14.01.2009 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-02-12 do dziś
4data złożenia 14.01.2009 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-02-12 do dziś
5data złożenia 14.01.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-02-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-02-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.; 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.; 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-28 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-02-12 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-02-12 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów