AQUA STAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000019342
Numer REGON: 017389861
Numer NIP: 5252222820
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-02-09
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/5486/14/746]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017389861 NIP 52522228202022-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA STAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-10-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BALBINKI nr domu 4 nr lokalu 14 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.05.2001. ROBERT SIELSKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA JANUSZ RUDNICKI -NOTARIUSZ, ROBERT SIELSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, REP A 1261/20012001-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ WOŹNIAK2001-06-12 do dziś
2. ImionaMARIA ALDONA2001-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34000 ZŁ2006-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYŚ2001-06-12 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW GRZEGORZ2001-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 17000,00 ZŁ2001-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000 PLN2001-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2009-10-14 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2009-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 40 Z REKLAMA2001-06-12 do dziś
235 30 A PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH I KOSMICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-06-12 do dziś
318 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH2001-06-12 do dziś
474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-06-12 do dziś
593 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2001-06-12 do dziś
622 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-06-12 do dziś
772 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2001-06-12 do dziś
852 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W SKLEPACH2001-06-12 do dziś
952 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-06-12 do dziś
1060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2001-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 23.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-07-31 do dziś
2data złożenia 29.10.2004 okres 20032006-02-03 do dziś
3data złożenia 22.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
4data złożenia 21.05.2008 okres 2006 R.2008-06-24 do dziś
5data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
6data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2008 DO 12.11.20082018-06-06 do dziś
7data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-06-06 do dziś
8data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-06-06 do dziś
9data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-06-06 do dziś
10data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-06 do dziś
11data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-06 do dziś
12data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-06 do dziś
13data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-06 do dziś
14data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-07 do dziś
15data złożenia 07.06.2018 okres OD 13.11.2008 DO 31.12.20082018-06-07 do dziś
16data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120032006-02-03 do dziś
22005 ROK2006-09-29 do dziś
32006 R.2008-06-24 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-07-31 do dziś
220032006-02-03 do dziś
32005 ROK2006-09-29 do dziś
42006 R.2008-06-24 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr X GU 232/08 data 13.11.20082008-12-03 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE X WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH (X GUP 59/08) data 04.06.20092009-09-25 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2008-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów