BUDKOM-PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE-JANUSZ HOFMAN I KAZIMIERZ KOSECKI - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000019204
Numer REGON: 003373724
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-06-01
Sygnatura akt[RDF/295222/21/660]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-06-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 003373724 NIP 61800468912007-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDKOM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE -JANUSZ HOFMAN I KAZIMIERZ KOSECKI -SPÓŁKA JAWNA2001-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ2001-06-18 do dziś
2. Adresnr domu 114-120 2001-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.04.20012001-06-18 do dziś
2ANEKS NR 1 Z DNIA 28 SIERPNIA 2001 ROKU.2001-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-06-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W DNIU 11.04.2001 SPÓŁKI CYWILNEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU2001-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BUDKOM S.C.2001-06-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-06-18 do dziś
3. Numer w rejestrzeWIG/5602/912001-06-18 do dziś
5. Numer REGON0033737242001-06-18 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFMAN2001-06-18 do dziś
2. ImionaJANUSZ WŁODZIMIERZ2001-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSECKI2001-06-18 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ FRANCISZEK2001-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2001-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFMAN2001-06-18 do dziś
2. ImionaJANUSZ WŁODZIMIERZ2001-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSECKI2001-06-18 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ FRANCISZEK2001-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-08-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2015-08-21 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-08-21 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-08-21 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-08-21 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-08-21 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-21 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-08-21 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 20.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-05-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 18.06.2001 -31.12.2001 data złożenia 23.06.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 18.06.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022004-07-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-16 do dziś
4data złożenia 28.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-16 do dziś
5data złożenia 08.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
6data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-26 do dziś
7data złożenia 07.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-26 do dziś
8data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-17 do dziś
9data złożenia 04.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
10data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
11data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-17 do dziś
12data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
13data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
14data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
15data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
16data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
17data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
18data złożenia 02.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-02 do dziś
19data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-16 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-17 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-13 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów