FIRMA HANDLOWA „IWO” W. WOJDAŁA, A. SZCZUREK, I. RADOSZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000018464
Numer REGON: 350535721
Numer NIP: 6770041179
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-02-02
Sygnatura akt[RDF/579247/24/68]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-06-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP3505357212004-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „IWO” W. WOJDAŁA, A. SZCZUREK, I. RADOSZ SPÓŁKA JAWNA2007-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-06-07 do dziś
2. Adresulica JAREMY nr. domu 10 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31-318 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2001-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 10.10.1990 R. ANEKS NR 1 Z DNIA 15.12.1997 R. ANEKS NR 2 Z DNIA 27.03.2001 R. ANEKS NR 3 Z DNIA 16.05.2001 R.2001-06-07 do dziś
205.08.2004 ZMIENIONO PAR. 5, 12, 15, 20 ZMIENIONO PAR. 6 NA NR 7 I DODANO PKT 5 I 6 ZMIENIONO PAR. 7 NA NR 8 USUNIĘTO PAR. 82004-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJDAŁA2001-06-07 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA JÓZEFA2001-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-06-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUREK2001-06-07 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2001-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-06-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOSZ2001-06-07 do dziś
2. ImionaIWONA ANETA2001-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-06-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDA WSPÓLNICZKA UPOWAŻNIONA JEST DO SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMÓW HANDLOWYCH, DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z TEGO TYTUŁU, DOKONYWANIA PŁATNOŚCI PODATKOWYCH I WSZELKICH INNYCH OPŁAT ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W POWYŻSZYCH GRANICACH.2001-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOSZ2001-06-07 do dziś
2. ImionaIWONA ANETA2001-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJDAŁA2001-06-07 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA JÓZEFA2001-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUREK2001-06-07 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2001-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW Z KIEROWCĄ2019-09-10 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2019-09-10 do dziś
382 99 Z USŁUGI MARKETINGOWE2019-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.08.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 02.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022004-09-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-12-20 do dziś
3data złożenia 21.11.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-11-28 do dziś
4data złożenia 01.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
5data złożenia 09.09.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-19 do dziś
6data złożenia 27.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-10 do dziś
7data złożenia 27.09.2010 okres 01.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-10-20 do dziś
8data złożenia 28.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-23 do dziś
9data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
10data złożenia 01.10.2013 okres 2012 R.2013-10-18 do dziś
11data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
13data złożenia 20.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
15data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
16data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-14 do dziś
17data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
18data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
19data złożenia 21.01.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-21 do dziś
20data złożenia 24.01.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-24 do dziś
21data złożenia 02.02.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-11-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-10 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-10-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-23 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
82012 R.2013-10-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-21 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-24 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów