A.ŚLEBIODA, B.MAŁYSZ, Z.CZAKON, SPÓŁKA JAWNA „AZBUD” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000017570
Numer REGON: 070584274
Numer NIP: 5481013957
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-31
Sygnatura akt[RDF/554453/23/641]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-06-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0705842742006-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.ŚLEBIODA, B.MAŁYSZ, Z.CZAKON, SPÓŁKA JAWNA „AZBUD” W LIKWIDACJI2023-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina USTROŃ miejscowość USTROŃ2001-06-06 do dziś
2. Adresulica HUTNICZA nr. domu 9 miejscowość USTROŃ kod pocztowy 43-450 poczta USTROŃ kraj POLSKA 2001-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ (JEDNOLITY TEKST) ZAWARTA W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 1995 R.2001-06-06 do dziś
215.08.2006 R. ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2006-09-01 do dziś
319.07.2010 R., -ZMIANA § 22010-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEBIODA2001-06-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2001-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁYSZ2001-06-06 do dziś
2. ImionaBOGDAN2001-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAKON2001-06-06 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2001-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-08-26 do dziś
242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-08-26 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-08-26 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-08-26 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-08-26 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-26 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-08-26 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-08-26 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-08-26 do dziś
1043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2023-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042006-01-16 do dziś
2data złożenia 04.03.2006 okres 01.01.2002 -31.12.20022006-03-31 do dziś
3data złożenia 30.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-13 do dziś
4data złożenia 23.08.2007 okres 01.01.2006 R -31.12.2006 R2007-09-14 do dziś
5data złożenia 28.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
6data złożenia 27.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2002 -31.12.20022006-03-31 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-13 do dziś
301.01.2006 R -31.12.2006 R2007-09-14 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-12-08 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-20 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-14 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-24 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji01.06.2023 R. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ,2023-06-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2023-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEBIODA2023-06-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2023-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁYSZ2023-06-28 do dziś
2. ImionaBOGDAN2023-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAKON2023-06-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2023-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności01.06.2023 R. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ,2023-06-28 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów