BUDIFARB J I B PAWŁUSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000017537
Numer REGON: 002351896
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-06-16
Sygnatura akt[RDF/299215/21/753]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-06-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0023518962004-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIFARB J I B PAWŁUSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA2001-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2001-06-08 do dziś
2. Adresulica CIOŁKOWSKIEGO nr. domu 167 miejscowość BIAŁYSTOK kod pocztowy 15-516 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2001-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.01.1991 R.2001-06-08 do dziś
21) 15.06.2004 R. W § 10 DODANO PKT 6 2) 17.06.2004 R. ZMIENIONO § 8, § 9 3) 18.08.2004 R. ZMIENIONO § 1, § 2, § 7, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 162004-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁUSZEWICZ2001-06-08 do dziś
2. ImionaJAN2001-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁUSZEWICZ2001-06-08 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ARTUR2001-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-06-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-08 do dziś
3
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2001-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁUSZEWICZ2001-06-08 do dziś
2. ImionaJAN2001-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁUSZEWICZ2001-06-08 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ARTUR2001-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2001-06-08 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-06-08 do dziś
371 21 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2001-06-08 do dziś
426 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH2001-06-08 do dziś
526 7 PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO2001-06-08 do dziś
626 8 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2001-06-08 do dziś
751 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-06-08 do dziś
851 54 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2001-06-08 do dziś
951 55 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2001-06-08 do dziś
1051 56 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2001-06-08 do dziś
1163 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2001-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2013 okres 2012 ROK2013-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 ROK2013-05-08 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów