„INSTYTUT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000017530
Numer REGON: 016166751
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2005-05-04
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/8735/5/258]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0161667512001-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INSTYTUT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY WARSZAWA UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 12 nr. w rejestrze 588432001-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA REMBERTÓW miejscowość WARSZAWA2001-06-05 do dziś
2. Adresulica CHEŁMŻYŃSKA nr. domu 56 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 04-247 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.10.1999 R. KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA BRUDNICKA WARSZAWA UL. SMOLNA 40 REPETYTORIUM A NR 4175/992001-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA JUTRZENKA2001-06-05 do dziś
2. ImionaBEATA AGATA2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1250 ZŁOTYCH2001-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUCHNIEWICZ2002-04-09 do dziś
2. ImionaWITOLD KAROL2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2750 ZŁ2002-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000 PLN2001-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2001-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUCHNIEWICZ2002-04-09 do dziś
2. ImionaWITOLD KAROL2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA JUTRZENKA2001-06-05 do dziś
2. ImionaBEATA AGATA2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2001-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2001-06-05 do dziś
274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-06-05 do dziś
322 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2001-06-05 do dziś
422 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2001-06-05 do dziś
580 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-06-05 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 11.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 11.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 11.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2001 3. okres za jaki złożono dokument 2002 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032005-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów