„HERZTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000017071
Numer REGON: 634185750
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-02-11
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/27415/18/266]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HERZTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość SUCHY LAS2015-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SUCHY LAS kraj POLSKA 2015-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.05.2001 R. ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W POZNANIU ELŻBIETA ZIELIŃSKA IRENA ANTKOWIAK NR REP. A 5248/2001 30.05.2001 R. ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA MUSZALSKA KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W POZNANIU ELŻBIETA ZIELIŃSKA, IRENA ANTKOWIAK NR REP. A 6064/2001 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 13, 20 I 30 UMOWY SPÓŁKI2001-06-05 do dziś
203.02.2006 R., REP. A NR 829/2006, NOTARIUSZ MAŁGORZATA RADZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, AL. WIELKOPOLSKA 28 PAR. 3, PAR. 16 PKT 1, PAR. 20.2006-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-05 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki„GAZETA POZNAŃSKA”2001-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELEŚKIEWICZ2001-06-05 do dziś
2. ImionaADAM2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ2001-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURKIEWICZ2001-06-05 do dziś
2. ImionaDAWID2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ2001-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 PLN2001-06-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE, WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELEŚKIEWICZ2001-06-05 do dziś
2. ImionaADAM2001-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 13 A PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH TECHNICZNYCH2001-06-05 do dziś
225 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH2001-06-05 do dziś
328 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA2001-06-05 do dziś
451 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-06-05 do dziś
551 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-06-05 do dziś
652 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-06-05 do dziś
760 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-06-05 do dziś
874 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-06-05 do dziś
974 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2001-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-02-11 do dziś
2data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-02-11 do dziś
3data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-02-11 do dziś
4data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-02-11 do dziś
5data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-02-11 do dziś
6data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-02-11 do dziś
7data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-11 do dziś
8data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-11 do dziś
9data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-11 do dziś
10data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-02-11 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-02-11 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-02-11 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-02-11 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-02-11 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-02-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-02-11 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-02-11 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-02-11 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-02-11 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-02-11 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-02-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów