FIRMA HANDLOWA „LUX” SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ FAMULSKI & IRENEUSZ MORAWSKI W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000016834
Numer REGON: 510270443
Numer NIP: 7410010243
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-08-31
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/10426/22/467]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-06-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 510270443 NIP 74100102432007-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „LUX” SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ FAMULSKI & IRENEUSZ MORAWSKI W LIKWIDACJI2007-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OSTRÓDZKI gmina OSTRÓDA miejscowość OSTRÓDA2001-06-12 do dziś
2. Adresulica PRZEMYSŁOWA nr. domu 8 miejscowość OSTRÓDA kod pocztowy 14-100 poczta OSTRÓDA kraj POLSKA 2001-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA 2.11.1993 ANEKS DO UMOWY 2.01.1998 ANEKS DO UMOWY 5.03.2001 ANEKS DO UMOWY 30.04.20012001-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAMULSKI2001-06-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2001-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWSKI2001-06-12 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ KRZYSZTOF2001-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z POZOSTAŁA PRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-07 do dziś
274 87 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2021-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-01-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji15.09.2002 R. WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI PRZEZ WSPÓLNIKA2007-02-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRZEZ LIKWIDATORA2007-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASIUK2007-06-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2007-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności15.09.2002 R. WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI PRZEZ WSPÓLNIKA2007-02-13 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2007-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów