„AQUA - INWEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000016803
Numer REGON: 012881066
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2016-02-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/3959/16/355]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012881066 NIP 52720806592007-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA - INWEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-29 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr. w rejestrze 525282001-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica REYMONTA nr domu 23 nr lokalu 326 kod pocztowy 01-840 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP.A-7141/97 Z DNIA 16.12.1997 R.UMOWA SPÓŁKI NOTARIUSZ -KRZYSZTOF KRUSZEWSKI ,KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA UL.BRACKA 20/19 . KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF KRUSZEWSKI -REP.A-1431/2001 Z DNIA 30.01.2001 R. ZMIANY :PAR 2,8,13,22 ;USUNIĘTO PAR 15,26,27 KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF KRUSZEWSKI -REP.A NR 4873/2001 Z DNIA 05.03.2001 R. ZMIANA PAR 8 KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KOREWICKI REP.A-821/2001 Z DNIA 16.05.2001 R.,ZMIANA PAR 6 UMOWY ,ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2001-06-13 do dziś
221.03.2003 R. REPERTORIUM A NR 2914/2003, KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. DOMANIEWSKA 41 W WARSZAWIE. PAR. 6, PAR. 18. 27.05.2003 R. REPERTORIUM A NR 4918/2003, KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. DOMANIEWSKA 41 WWARSZAWIE. PAR. 6, PAR. 8, PAR. 11, PAR. 14, PAR. 16.2003-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-13 do dziś
WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANNUSEWICZ2003-10-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KAROL2003-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2009-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-06-13 do dziś
100000,00 PLN2004-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2001-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 40 REKLAMA2003-07-25 do dziś
201 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2003-07-25 do dziś
302 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2003-07-25 do dziś
422 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-07-25 do dziś
530 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2003-07-25 do dziś
637 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW2003-07-25 do dziś
731 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-07-25 do dziś
845 BUDOWNICTWO2003-07-25 do dziś
950 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2003-07-25 do dziś
1052 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-07-25 do dziś
1170 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-07-25 do dziś
1271 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-07-25 do dziś
1372 INFORMATYKA2003-07-25 do dziś
1473 NAUKA2003-07-25 do dziś
1574 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-07-25 do dziś
1633 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2003-07-25 do dziś
1741 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY2003-07-25 do dziś
1840 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2003-07-25 do dziś
1955 HOTELE I RESTAURACJE2003-07-25 do dziś
2074 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2003-07-25 do dziś
2174 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2003-07-25 do dziś
2274 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2003-07-25 do dziś
2374 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU2003-07-25 do dziś
2451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-07-25 do dziś
2593 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-07-25 do dziś
2665 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2003-07-25 do dziś
2774 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2003-07-25 do dziś
2874 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-07-25 do dziś
2974 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2003-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2000 ROK data złożenia 06.06.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię ZA 2000 ROK2001-06-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK data złożenia 06.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK2002-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 01.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-04-10 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2004-04-09 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 01.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-04-14 do dziś
6data złożenia 30.03.2006 okres ZA 2005 ROK2006-04-04 do dziś
7data złożenia 02.04.2007 okres ZA 2006 ROK2007-04-19 do dziś
8data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-03 do dziś
9data złożenia 10.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-04 do dziś
10data złożenia 14.07.2010 okres ZA 2009 ROK2010-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2000 ROK2001-06-13 do dziś
2ZA 2005 ROK2006-04-04 do dziś
3ZA 2006 ROK2007-04-19 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-04-03 do dziś
52008 ROK2009-08-04 do dziś
6ZA 2009 ROK2010-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2000 ROK2001-06-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 ROK2002-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 ROK2004-04-09 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-04-14 do dziś
5ZA 2005 ROK2006-04-04 do dziś
6ZA 2006 ROK2007-04-19 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-04-03 do dziś
82008 ROK2009-08-04 do dziś
9ZA 2009 ROK2010-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, SĄD GOSPODARCZY, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr X GU 248/10 data 27.07.20102010-09-08 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, SĄD GOSPODARCZY, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, SYGN. AKT X GUP 66/10 data 16.04.20122012-11-29 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU2010-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów