BULPOL CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000016266
Numer REGON: 016134700
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2001-06-04
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/357/1/718]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0161347002001-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULPOL CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-04 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 586002001-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-WOLA miejscowość WARSZAWA2001-06-04 do dziś
2. Adresulica JULIUSZA KONSTANTEGO ORDONA nr. domu 1 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 01-237 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.06.1999R. HANNA KACPRZAK-ZAKRZEWSKA-NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA REPERTORIUM A-4136/992001-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTRUM BULPOL SP. Z O.O.2001-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ2001-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000 PLN2001-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPASOWA2001-06-04 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JANINA2001-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOJNOW2001-06-04 do dziś
2. ImionaNINOŁAJ STOJNOW2001-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 19 Z USŁUGI PRZEDSTAWICIELSKIE NA RZECZ FIRM KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH2001-06-04 do dziś
251 18 Z POŚREDNICTWO HANDLOWE ARTYKUŁAMI CODZIENNEGO UŻYTKU2001-06-04 do dziś
351 70 B HANDEL, EXSPORT I IMPORT ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, ROLNO SPOŻYWCZYCH ORAZ TOWARÓW I USŁUG2001-06-04 do dziś
463 30 C DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA, HOTELARSKA I GASTRONOMICZNA2001-06-04 do dziś
574 40 Z DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWA I MARKETINGOWA2001-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów