FIRMA HANDLOWA ŻMIJKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000015883
Numer REGON: 010485834
Numer NIP: 1180060641
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-06-15
Sygnatura akt[RDF/389543/22/859]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010485834 NIP 11800606412007-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA ŻMIJKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2001-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2011-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI ulica WIŚLANA nr domu 35A kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2011-09-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ZMIJKOWSKI.PL2015-09-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ZMIJKOWSKI.PL2015-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DN. 19 MARCA 2001R.2001-05-30 do dziś
209.09.2011 ZMIANA § §: 2, 3 UMOWY PÓŁKI2011-09-30 do dziś
329.09.2016R., ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2016-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMIJKOWSKI2001-05-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMIJKOWSKI2001-05-30 do dziś
2. ImionaJACEK2001-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMIJKOWSKI2001-05-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2001-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2001-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMIJKOWSKI2001-05-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2001-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMIJKOWSKI2001-05-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMIJKOWSKI2001-05-30 do dziś
2. ImionaJACEK2001-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoŻMIJKOWSKA2001-05-30 do dziś
2. ImionaHALINA2001-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2001-05-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-09-30 do dziś
245 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2011-09-30 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2016-11-14 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 02.12.20022002-12-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 08.04.20032003-05-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 26.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-09-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 09.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-05-13 do dziś
5data złożenia 22.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-25 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
7data złożenia 24.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-11 do dziś
8data złożenia 20.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-25 do dziś
9data złożenia 13.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-06 do dziś
10data złożenia 16.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
11data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
12data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
13data złożenia 11.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-19 do dziś
14data złożenia 05.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
15data złożenia 03.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
16data złożenia 21.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
17data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów