EX - PRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000015833
Numer REGON: 356308699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-09-11
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/13599/20/225]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP3563086992003-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX-PRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina JAROSŁAW miejscowość JAROSŁAW2017-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROSŁAW kraj POLSKA 2020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z DNIA 24-04-2001 SPORZĄDZONA W KANCELARII NOTARIALNEJ MGR KATARZYNY GRUSZCZYŃSKIEJ REPERTORIUM A NR 1963/20012001-05-30 do dziś
2DNIA 26 SIERPNIA 2003 R., REP. A NR 3138/2003, KANCELARIA NOATARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ JAROSŁAW CZARNECKI, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2003-09-23 do dziś
314 GRUDNIA 2010 R., NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK, KANCELARIA NOTARIALNA GRAŻYNA RUSIN NOTARIUSZ, IZABELA GÓRNIK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W NOWYM TARGU, REPERTORIUM A NR 9690/2010 ZMIENIONO § 2 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2011-02-11 do dziś
412 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU, REPERTORIUM NR 6137/2015, NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK, KANCELARIA NOTARIALNA GRAŻYNA RUSIN IZABELA GÓRNIK SPÓŁKA CYWILNA UL. KOLEJOWA 5 34-400 NOWY TARG, ZMIANA § 2 PKT 2).2015-11-16 do dziś
527.01.2017R., REP.A NR 88/2017, NOTARIUSZ MARTA KABAT, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, ZMIENIONO §2 PKT 2) UMOWY SPÓŁKI2017-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKINTAYO2017-01-12 do dziś
2. ImionaADEDEJI SUNDAY2017-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 196.000,00 ZŁOTYCH2017-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2003-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU. CZŁONKIEM ZARZĄDU MOŻE BYĆ TYLKO WSPÓLNIK SPÓŁKI. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKINTAYO2017-01-12 do dziś
2. ImionaADEDEJI SUNDAY2017-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-01-12 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-01-12 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-01-12 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-01-12 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-12 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-12 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-12 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-01-12 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 18.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-01-21 do dziś
2data złożenia 20.02.2006 okres 01.01.2004-31.12.20042006-02-24 do dziś
3data złożenia 09.11.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-12-01 do dziś
4data złożenia 29.12.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062009-01-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-12-01 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062009-01-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004-31.12.20042006-02-24 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-12-01 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062009-01-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004-31.12.20042006-02-24 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-12-01 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062009-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów