A.CHMIELOWSKI I K.ORZEŁ „DARK” FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000015487
Numer REGON: 270715178
Numer NIP: 6420014934
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-08-21
Sygnatura akt[RDF/558269/23/757]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. CHMIELOWSKI I K. ORZEŁ „DARK” FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA JAWNA2001-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2015-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK2001-05-28 do dziś
2. Adresulica ŚWIERKLAŃSKA nr. domu 31 miejscowość RYBNIK kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2001-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.03.2001 -DATA ZAWARCIA UMOWY2001-05-28 do dziś
202.01.2013 R. ZMIANA § 3 I § 6 UMOWY SPÓŁKI2013-02-26 do dziś
325.08.2015 R., ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO: § 3 UMOWY2017-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2006-09-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ Z DNIA 20.03.2001 R. WSPÓLNICY „DARK” SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ CHMIELOWSKI ADAM, ORZEŁ KRZYSZTOF PRZEKSZTAŁCILI SPÓŁKĘ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH. WSPÓLNICY WPISANI BYL; I W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA RYBNIK POD NUMEREM 9367/922006-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELOWSKI2001-05-28 do dziś
2. ImionaADAM2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZEŁ2001-05-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PEŁNYM ZAKRESIE2013-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELOWSKI2001-05-28 do dziś
2. ImionaADAM2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZEŁ2001-05-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2001-05-28 do dziś
252 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2001-05-28 do dziś
351 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2001-05-28 do dziś
451 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2001-05-28 do dziś
551 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2001-05-28 do dziś
651 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2001-05-28 do dziś
751 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2017-07-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH2017-07-10 do dziś
295 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2017-07-10 do dziś
396 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2017-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2006 okres 1.01.2001 -31.12.20012006-11-21 do dziś
2data złożenia 21.06.2006 okres 1.01.2002 -31.12.20022006-11-21 do dziś
3data złożenia 21.06.2006 okres 1.01.2003 -31.12.20032006-11-21 do dziś
4data złożenia 21.06.2006 okres 1.01.2004 -31.12.20042006-11-21 do dziś
5data złożenia 21.06.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-11-21 do dziś
6data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-08-31 do dziś
7data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-08-31 do dziś
8data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-08-31 do dziś
9data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-31 do dziś
10data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-31 do dziś
11data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
12data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-07-10 do dziś
13data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-10 do dziś
14data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
15data złożenia 10.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-10 do dziś
16data złożenia 10.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2001 -31.12.20012006-11-21 do dziś
21.01.2002 -31.12.20022006-11-21 do dziś
31.01.2003 -31.12.20032006-11-21 do dziś
41.01.2004 -31.12.20042006-11-21 do dziś
51.01.2005 -31.12.20052006-11-21 do dziś
6OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-08-31 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-08-31 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-08-31 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-31 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-31 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
12OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-10 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-04 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-21 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów