EWJOL L.KLONOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000014399
Numer REGON: 012564058
Numer NIP: 5220056896
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-06-10
Sygnatura akt[RDF/297392/21/853]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012564058 NIP 52200568962015-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWJOL L.KLONOWSKI SPÓŁKA JAWNA2015-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość NOWA IWICZNA2006-01-19 do dziś
2. Adresulica MLECZARSKA nr domu 7 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO 2006-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA 27 GRUDNIA 2000 ROKU2001-05-24 do dziś
230.07.2004 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE §4 I §11 UMOWY SPÓŁKI2004-08-11 do dziś
3DNIA 07.12.2005 R. NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW UCHWAŁĄ NR 5 ZMIENIONO W UMOWIE SPÓŁKI PAR. 22006-01-19 do dziś
4DNIA 30.06.2006 R. NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW UCHWAŁĄ NR 8 ZMIENIONO W UMOWIE SPÓŁKI: PAR. 4, PAR. 11.2006-07-31 do dziś
5- DNIA 01.11.2013 ROKU, ANEKSEM NR 3 ZMIENIONO: PAR. 1, 4, 6, 7, 11, 14 USUNIĘTO PAR. 8, 9, 10 UMOWY SPÓŁKI, - DNIA 20.03.2014 ROKU, ANEKSEM NR 4 ZMIENIONO: PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-10-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 75 PAR. 1 KODEKSU HADLOWEGO. WSPÓLNICY TO: 1) STANISŁAW FLORKOWSKI, NUMER W EWIDENCJI: 11050/M 2) ZOFIA FLORKOWSKA, NUMER W EWIDENCJI: 11050/M 3) LESZEK KLONOWSKI, NUMER W EWIDENCJI: 11050/M 4) JOLANTA KLONOWSKA, NUMER W EWIDENCJI: 11050/M.2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„EWJOL” , SPÓŁKA CYWILNA2020-10-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-10-05 do dziś
3. Numer w rejestrze11050/M2020-10-05 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT M.ST. WARSZAWY2020-10-05 do dziś
5. Numer REGON0125640582020-10-05 do dziś
6. Numer NIP52200568962020-10-05 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLONOWSKI2001-05-24 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-24 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
3
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-24 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-24 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLONOWSKI2015-02-19 do dziś
2. ImionaJACEK2015-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2015-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLONOWSKI2015-02-19 do dziś
2. ImionaJACEK2015-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLONOWSKI2001-05-24 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2001-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-02-19 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów