„INTEBA BAU-UND HANDELS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000014144
Numer REGON: 017291790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2017-11-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/91299/17/856]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2001-05-22 do dziś
3. Nazwa„INTEBA BAU-UND HANDELS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -ODDZIAŁ W POLSCE2001-05-22 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnej„INTEBA BAU-UND HANDELS” GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG2017-11-24 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoHANDELSREGISTER B 7352 AMTSGERICHT DUISBURG2017-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-05-22 do dziś
2. Adres oddziałuulica PANDY nr. domu 10 kod pocztowy 02-202 poczta WARSZAWA 2001-05-22 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj NIEMCY jednostka podziału terytorialnego NORD RHEIN WESTFALLEN miejscowość DUISBURG ulica MERKATOR STR. nr domu 4 nr lokalu kod pocztowy 41057 poczta DUISBURG 2017-11-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyJEŚLI POWOŁANO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU -REPREZENTUJE PODMIOT SAMODZIELNIE JEŚLI POWOŁANO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.2001-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOKTAN2001-05-22 do dziś
2. ImionaORHAN2001-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-05-22 do dziś
251 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2001-05-22 do dziś
351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów