FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ARA” SPÓŁKA JAWNA R. ANUSZEWSKI I WSPÓLNICY

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000013974
Numer REGON: 870268683
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-05-22
Sygnatura akt[RDF/489203/23/544]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ARA” SPÓŁKA JAWNA R. ANUSZEWSKI I WSPÓLNICY2016-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2001-05-28 do dziś
2. Adresulica BATOREGO nr. domu 105 miejscowość TORUŃ kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2001-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 5 KWIETNIA 2001 R.2001-05-28 do dziś
231 GRUDNIA 2004 R. ZMIANA § 7 -USUNIĘCIE PKT 5, 6; ZMIANA § 11 UMOWY.2005-01-21 do dziś
318.01.2010 R.; ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2010-04-01 do dziś
430.12.2011 R., ZMIENIONO § 12 UST. 5 UMOWY2012-03-07 do dziś
530.12.2015 R. ZMIANA § 2, 4, 9, 11 UST. 1, 12 UST. 1, 152016-02-02 do dziś
628.03.2012 R.-ZMIANA §12 UST. 5,6. 30.12.2015 R.-ZMIANA §62016-05-24 do dziś
708.07.2016R., ZMIENIONO §62016-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANUSZEWSKA2001-05-28 do dziś
2. ImionaANNA2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-28 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
5
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANUSZEWSKI2001-05-28 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.2016-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANUSZEWSKI2001-05-28 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANUSZEWSKA2001-05-28 do dziś
2. ImionaANNA2001-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-09-16 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-09-16 do dziś
345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2016-09-16 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-16 do dziś
547 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-16 do dziś
649 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2016-09-16 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-09-16 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-16 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-10-14 do dziś
3data złożenia 19.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-02 do dziś
4data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-31 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-28 do dziś
6data złożenia 31.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-02 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-31 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów