„A-C DREWNO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000013752
Numer REGON: 001292482
Numer NIP: 8521067809
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2005-04-07
Sygnatura akt[SZ.XVII NS-REJ.KRS/1901/5/396]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012924822001-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-C DREWNO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-09 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, nr w rejestrze 962001-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina DOBRA miejscowość DOBRA2001-10-09 do dziś
2. Adresulica OFIAR KATYNIA nr domu 29 miejscowość DOBRA kod pocztowy 72-210 poczta DOBRA kraj POLSKA 2001-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.01.1988R. NOTARIUSZ IRENA PILECKA W SALI KLUBU PORTOWIEC W SZCZECINIE PRZY PLACU BATOREGO 4, REP.A NR 165/1988. 04.04.2001 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ DOROTY PESZKO PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 4/2. REP. A NR 1959/2001 ZMIENIONO PAR. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, WYKREŚLONO PAR. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 182001-10-09 do dziś
27.04.2004 R. NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, 70-472 SZCZECIN, ZMIENIONO § 4 I § 5 UMOWY SPÓŁKI.2004-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2004-11-08 do dziś
2. ImionaRAFAŁ TOMASZ2004-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 989 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.450 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2004-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport149400,00 PLN2004-11-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWY ZARZĄDCA. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2005-04-07 do dziś
2. ImionaRAFAŁ TOMASZ2005-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2001-10-09 do dziś
220 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2001-10-09 do dziś
336 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2001-10-09 do dziś
436 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA2001-10-09 do dziś
536 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-10-09 do dziś
660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01-01-2002 DO 31-12-2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD 01-01-2002 DO 31-12-2002 ROK2003-10-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-11-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegonazwa sądu prowadzącego postępowanie SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy XIII UKŁ. 12/03 data orzeczenia 30.09.20032004-02-13 do dziś
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów