FIRMA HANDLOWA „RONDO” PŁÓCIENNIK I SKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000013458
Numer REGON: 271823303
Numer NIP: 6420014851
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2004-04-28
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/4804/4/708]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „RONDO” PŁÓCIENNIK I SKA SPÓŁKA JAWNA2001-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK2001-05-21 do dziś
2. Adresulica ZEBRZYDOWICKA nr. domu 110 miejscowość RYBNIK kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2001-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131 MARZEC 2001 ROK2001-05-21 do dziś
218.09.2003 R. ZMIANA PAR. 12004-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁÓCIENNIK2001-05-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2001-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁÓCIENNIK2003-03-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DOROTA2003-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-03-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ BEZ OGRANICZEŃ2001-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁÓCIENNIK2003-03-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DOROTA2003-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁÓCIENNIK2001-05-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2001-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-05-21 do dziś
224 51 Z PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2004-04-28 do dziś
325 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ PET2004-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów