FIRMA HANDLOWA „ENERGO-TUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000013102
Numer REGON: 271557965
Numer NIP: 6282003678
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-04-27
Sygnatura akt[RDF/483941/23/959]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP2715579652001-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ENERGO-TUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina CHRZANÓW miejscowość CHRZANÓW2001-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość CHRZANÓW ulica GARNCARSKA nr domu 2 kod pocztowy 32-500 poczta CHRZANÓW kraj POLSKA 2011-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129 MARCA 2001 ROKU, NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. KARMELICKA 29, 31-131 KRAKÓW, NR REP.1481/20012001-05-31 do dziś
27.06.2002 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 5; PAR. 13; PAR. 19 AKT NOTARIANY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DAGMARĘ SKOWROŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JAWORZNIE REP. A NR 2075/20022002-06-24 do dziś
330.06.2005 R., KATARZYNA KOWALCZYK-DADAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHRZANOWIE REP. A nr2014/2005 § 1, § 5, § 12, § 13UST. 3, 4, 5, 6, § 16, § 17, § 18 UST. 1, § 19 UST. 22005-07-13 do dziś
419.05.2009 R. REP. A NR 1485/2009 KANCELARIA NOTARIALNA W CHRZANOWIE, NOTARIUSZ B. BOCHENEK-BĄK, ZMIANA § 5, 18, 19.2009-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-31 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki——-2001-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleFIRMA HANDLOWA SAOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI OSOBOWEJ -FIRMA HANDLOWA SAOL SPÓŁKA CYWILNA W TRYBIE PRZEWIDZIANYM W ART.551 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU W PODMIOT PRAWA HANDLOWEGO PODJĘTA ZOSTAŁA W DNIU 29 MARCA 2001 ROKU PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ GRUSZCZYŃSKĄ. Z UWAGI NA FAKT, IŻ WSZYSCY WSPÓLNICY FH „SAOL” PROWADZILI SPRAWY SPÓŁKI, PROCEDURĘ PRZEKSZTAŁCENIA PRZEPROWADZONO STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ ART.572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2001-05-31 do dziś
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracjiNumer i data zawiadomienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o braku zastrzeżeń ------2001-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „SAOL” SPÓŁKA CYWILNA2001-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-05-31 do dziś
3. Numer w rejestrze802/922001-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWSKI2001-05-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2001-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750000 ZŁ2008-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWSKA2001-05-31 do dziś
2. ImionaHALINA2001-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750000 ZŁ2008-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1500 PLN2001-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2009-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZOWSKI2001-05-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2001-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU -PREZES ZARZĄDU2001-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoOLSZOWSKA2009-06-24 do dziś
2. ImionaHALINA2009-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-24 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2009-06-24 do dziś
21. NazwiskoOLSZOWSKI2011-09-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2011-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-12 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOSTNA2011-09-12 do dziś
31. NazwiskoOLSZOWSKI2016-10-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ2016-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-10-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2009-06-24 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-06-24 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-06-24 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-06-24 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-06-24 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-08-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 31.05.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 19.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię 31.05.2001 R.-31.12.2001 R.2002-06-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 07.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R DO 31.12.2004 R data złożenia 04.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R DO 31.12.2004 R2005-07-13 do dziś
5data złożenia 06.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
6data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-27 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-25 do dziś
8data złożenia 17.03.2009 okres 2008 R.2009-03-31 do dziś
9data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
10data złożenia 08.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-03-18 do dziś
11data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
12data złożenia 12.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
13data złożenia 28.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-19 do dziś
14data złożenia 26.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-03 do dziś
15data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
16data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
17data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
18data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
19data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
20data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
21data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
22data złożenia 27.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 31.05.2001 R.-31.12.2001 R.2002-06-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R DO 31.12.2004 R2005-07-13 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-08-27 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-25 do dziś
62008 R.2009-03-31 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
801.01.2010 -31.12.2010 R.2011-03-18 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-19 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-03 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 31.05.2001 R.-31.12.2001 R.2002-06-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R DO 31.12.2004 R2005-07-13 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-04-27 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-08-27 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-25 do dziś
62008 R.2009-03-31 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
801.01.2010 -31.12.2010 R.2011-03-18 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-19 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-03 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów