SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRCZEWSKA”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000012927
Numer REGON: 001071522
Numer NIP: 5250009536
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu111Data dokonania wpisu2023-10-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/57558/23/861]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-06-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010715222001-06-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRCZEWSKA”2001-06-11 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W WARSZAWIE nr. w rejestrze ARS XVI-16692001-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibamiejscowość WARSZAWA2001-07-25 do dziś
2. Adresulica DOROSZEWSKIEGO nr. domu 4 kod pocztowy 01-318 poczta WARSZAWA 35 2001-06-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMG@SMGORCZEWSKA.PL2020-12-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMGORCZEWSKA.PL2020-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWALONY 27.06.1983 ZAREJESTROWANY W SĄDZIE 27.07.1983 R.2001-06-11 do dziś
226.05.2001R. PAR.5; PAR.88 UST.1; PAR.126 UST.22001-07-30 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 1/2001 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 19.01.2002 R. ZMIENIONO STATUT ZGODNIE Z JEJ TREŚCIĄ, Z WYŁĄCZENIEM ZAPISU PAR. 13 UST. 1 PKT 9; PAR. 17 PKT 5 I 6; PAR. 22, 81 ODPIS UCHWAŁY I TEKST JEDNOLITY ZŁOŻONO DO AKT2002-03-07 do dziś
427.03.2004 R. ZMIENIONO § 5, § 7, § 8, § 11 § 157 ODMÓWIONO ZAREJESTROWANIA § 12 UST. 1 PKT 15, § 34 UST. 2, § 39 UST. 1, § 70 UST. 32004-05-18 do dziś
523.06.2006 R., ZMIANA § § 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 49, 53, 55, 59, 67, 70, 71, 93, 96, 99, 100, 103, 108, 110, 111, 114, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, DODANO PARAGRAF 128, TYM SAMYM NASTĄPIŁA O JEDEN ZMIANA NUMERACJI KOLEJNYCH PARAGRAFÓW OD PARAGRAFU 128 DO 153 ORAZ DOKONANO ZMIANY BRZMIENIA PARAGRAFÓW WEDŁUG ZMIENIONEJ NUMERACJI TJ.: PARAGRAFU 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 153, DODANO PARAGRAF 155 TYM SAMYM NASTĄPIŁA O DWA ZMIANA NUMERACJI KOLEJNYCH PARAGRAFÓW OD PARAGRAFU 154 DO 157 ORAZ DOKONANO ZMIANY BRZMIENIA PARAGRAFÓW WEDŁUG ZMIENIONEJ NUMERACJI TJ.: 156, 157, 1582006-08-04 do dziś
6ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI UCHWALIŁO ZMIANY W STATUCIE W DN. 11-13.01 ORAZ 18-19.01 ORAZ 25 I 26.01 ORAZ 1, 2 6, 8, 27, 28.02 ORAZ 15, 26 I 27.03.2008 R. NASTĘPNIE KONTYNUOWANO SPRAWĘ UCHWALANIA ZMIAN W STATUCIE NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI W DN. 28.06.2008 ORAZ ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI W DN. 14, 15 I 21.11.2008 R. UCHWALONO W WYNIKU UCHWAŁ W/W ZEBRAŃ PRZEDSTAWICIELI ZMIANY W PARAGRAFACH: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 55, 57, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 99, 101, 103, 104, 106 (3), 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 146, 156, 159. WYKREŚLONO §§ 10, 72, 80, 82, 90, 95, 98, 100, 120, 140, 141, 142, 144 DODANO §§ 18 (1), 28 (1), 69 (1), 75 (1), 106 (1), 106 (2), 120 (1), 131 (1), 131 (2), 143 (1), 144 (1), 144 (2), 144 (3), 144 (4), 144 (5), 146 (1), 155 (1), 155 (2), 155 (3)2009-03-20 do dziś
726 - 28.06.2014 R. I 04.09.2014 R. W § 110 DODANO UST.2, W § 117 DODANO UST.5, W § 131 DODANO UST.3, W § 143 (INDEKS GÓRNY 1) DODANO UST.4, ZMIANA § 122 UST. 2.2014-11-25 do dziś
8STATUT SPÓŁDZIELNI ZMIENIONY ZOSTAŁ UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 4/WZ 1/2020 Z DNIA 26 - 28.02.2020 R. ZAKRES ZMIAN DOTYCZY NW. PARAGRAFÓW: § 3(1) DODAJE SIĘ, § 3(2) DODAJE SIĘ, § 8 ZMIANA BRZMIENIA, § 8(1) DODAJE SIĘ, § 9 ZMIANA BRZMIENIA, § 12 UST. 1 PKT 8 ZMIANA BRZMIENIA, § 12 UST. 1 PKT 9 ZMIANA BRZMIENIA, § 12 UST. 5 ZMIANA BRZMIENIA, § 13 UST. 1 PKT 1 WYKREŚLA SIĘ, § 14 WYKREŚLA SIĘ, § 15 ZMIANA BRZMIENIA, § 16 WYKREŚLA SIĘ, § 17 WYKREŚLA SIĘ, § 18 WYKREŚLA SIĘ, § 18(1) WYKREŚLA SIĘ, § 19 WYKREŚLA SIĘ, § 24 ZMIANA BRZMIENIA, § 25 ZMIANA BRZMIENIA, § 27 WYKREŚLA SIĘ, § 28 ZMIANA BRZMIENIA, § 28(1) ZMIANA BRZMIENIA, § 28(2) DODAJE SIĘ, § 29 ZMIANA BRZMIENIA, § 30 ZMIANA BRZMIENIA, § 31 ZMIANA BRZMIENIA, § 32(1) DODAJE SIĘ, § 33 ZMIANA BRZMIENIA, § 39 ZMIANA BRZMIENIA, § 42 UST. 3 DODAJE SIĘ, § 47 ZMIANA BRZMIENIA, § 48 ZMIANA BRZMIENIA § 50 ZMIANA BRZMIENIA, § 51 ZMIANA BRZMIENIA, § 52 ZMIANA BRZMIENIA, § 67 UST. 1(1) DODAJE SIĘ, § 67 UST. 2 ZMIANA BRZMIENIA, § 67 UST. 4 ZMIANA BRZMIENIA, § 67 UST. 6 ZMIANA BRZMIENIA, § 67 UST. 7 ZMIANA BRZMIENIA, § 67 UST. 7(1) ZMIANA BRZMIENIA, § 69(1) ZMIANA BRZMIENIA, § 76 ZMIANA BRZMIENIA, § 79 ZMIANA BRZMIENIA, § 83 UST.6 DODAJE SIĘ, § 120(1) UST. 6 DODAJE SIĘ, § 156 ZMIANA BRZMIENIA.2020-04-29 do dziś
9STATUT SPÓŁDZIELNI ZMIENIONY ZOSTAŁ UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 29/WZ II/2023 Z DNIA 28 - 30.06.2023 R. ZAKRES ZMIAN DOTYCZY NW. PARAGRAFÓW: § 131 UST. 1 ZMIANA BRZMIENIA; § 143 UST. 2 PKT 1 ZMIANA BRZMIENIA;2023-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
2. Opis sposobu powstania podmiotuPOWSTANIE SM „GÓRCZEWSKA” NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 5 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA” W WARSZAWIE Z DNIA 22.06.1983 W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA”2001-06-11 do dziś
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracjiNumer i data zawiadomienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o braku zastrzeżeń ZAŁĄCZA SIĘ OŚWIADCZENIE2001-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WOLA”2001-06-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR SPÓŁDZIELNI2001-06-11 do dziś
3. Numer w rejestrzeARS 13852001-06-11 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W WARSZAWIE2001-06-11 do dziś
5. Numer REGON0008165812001-06-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2001-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANCZEWSKI2023-10-23 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-10-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-23 do dziś
21. NazwiskoJURCZAK2005-04-26 do dziś
2. ImionaJERZY KAZIMIERZ2005-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA D/S EKSPLOATACYJNYCH2005-04-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-26 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA D/S TECHNICZNYCH I INWESTYCYJNYCH2001-06-11 do dziś
41. NazwiskoGOŹDZIKIEWICZ2023-06-23 do dziś
2. ImionaMATEUSZ BOHDAN2023-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI2023-06-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-23 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-24 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. EKONOMICZNYCH I FINANSOWYCH2019-05-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-14 do dziś
71. NazwiskoCICHOCKA2019-03-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ELŻBIETA2019-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI2019-03-25 do dziś
PREZES ZARZĄDU2019-08-22 do dziś
ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI2020-02-24 do dziś
ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI/ P.O. PREZESA ZARZĄDU2022-01-04 do dziś
ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI2022-10-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-25 do dziś
NIE2022-01-04 do dziś
NIE2022-10-20 do dziś
81. NazwiskoKARPOWICZ2001-06-11 do dziś
2. ImionaLECH ZENON2001-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-06-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIŃSKI2023-06-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW LONGIN2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLOCZEK2023-06-29 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELAZOWSKA2023-06-29 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
42. ImionaDARIUSZ2017-05-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAZUR2018-10-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-15 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2023-06-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ADAM2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNA2023-06-29 do dziś
2. ImionaHALINA CECYLIA2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARZECHA2023-06-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MIECZYSŁAW2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASIEWICZ2023-06-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELCZYK2023-06-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ CEZARY2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĄSKIEWICZ2023-06-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARCIN2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARTYKA2023-06-29 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYNARCZYK2023-06-29 do dziś
2. ImionaEDWARD JAN2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPSKI2023-06-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ JANUSZ2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURCZYNA2023-06-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DARIUSZ2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOJAN PRZYBYŁEK2023-06-29 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
171. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKI2023-06-29 do dziś
2. ImionaPIOTR WOJCIECH2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoBAJER2023-06-23 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2023-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-23 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2023-06-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-03-20 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-03-20 do dziś
336 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2009-03-20 do dziś
437 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-03-20 do dziś
560 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2009-03-20 do dziś
661 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2009-03-20 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-03-20 do dziś
885 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2009-03-20 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-03-20 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2000R data złożenia 12.06.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.2000R – 31.12.2000R.2001-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 05.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-06-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 05.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 28.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-14 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 24.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-18 do dziś
6data złożenia 17.05.2006 okres 01.01.2005 - - 31.12.20052006-05-29 do dziś
7data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
8data złożenia 22.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
9data złożenia 07.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-05 do dziś
10data złożenia 20.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
11data złożenia 05.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-13 do dziś
12data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
13data złożenia 12.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
14data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-08-05 do dziś
15data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
16data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
17data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
18data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
19data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-14 do dziś
20data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
21data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
22data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-20 do dziś
23data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-20 do dziś
24data złożenia 21.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 - 31.12.20052006-05-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-13 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-01 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000R. – 31.12.2000R.2001-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-23 do dziś
301.01.2005 - - 31.12.20052006-05-29 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-11-05 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-10-13 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000R. – 31.12.2000R.2001-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-23 do dziś
301.01.2005 - 31.12.20052006-05-29 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-11-05 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-10-13 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
11OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-08-05 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-14 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-01 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-01 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-21 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów