SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „LOKATOR” W BIEDASZKACH MAŁYCH

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000012860
Numer REGON: 510209745
Numer NIP: 7420009052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[RDF/409128/22/118]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-05-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP5102097452001-05-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „LOKATOR” W BIEDASZKACH MAŁYCH2001-05-23 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W OLSZTYNIE nr. w rejestrze 14592001-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat KĘTRZYŃSKI gmina KĘTRZYN miejscowość BIEDASZKI MAŁE2001-05-23 do dziś
2. Adreskod pocztowy 11-400 poczta KĘTRZYN 2001-05-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMLWLOKATOR@WP.PL2018-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.01.19932001-05-23 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 8.12.2003 R. ZMIENIONO: § 4 UST. 1, § 6 UST. 3 PKT 2, § 6 UST. 3 PKT 5, § 6 UST. 4, § 10 UST. 1, § 12 PKT 6, § 17 UST. 9, § 18 UST. 1, § 18 UST. 2, W § 25 DODANO UST. 3, § 29 UST. 1, § 31 UST. 3, § 39 UST. 2, W § 39 SKREŚLONO UST. 3, § 41 UST. 1, W § 49 ZMIENIONO UST. 3 ORAZ DODANO UST. 4 I UST. 5, § 52, § 68 UST. 1, § 70 UST. 1, NAZWĘ ROZDZIAŁU XII, § 75, § 85; DODANO § 75 (1), § 75 (2), ZMIENIONO NUMERACJĘ ROZDZIAŁÓW OD XII DO XV NA XIII-XVI ORAZ NUMERACJĘ § 75-84, NA § 76-85 STATUTU. UCHWAŁĄ NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 12.05.2004 R. ZMIENIONO: § 10 UST. 1, § 75 (1), § 75 (2) STATUTU.2004-05-31 do dziś
329.11.2007 R. UCHWAŁĄ NR 3/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZMIENIONO: § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 11, § 12, § 13, § 14, TYTUŁ ROZDZIAŁU IV, § 15, § 16, § 17, TYTUŁ ROZDZIAŁU V, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 63, § 64-§ 67, § 68-§ 70, § 71-§ 74, § 75, § 76-§ 78, § 85; DODANO: § 6 ZE ZNAKIEM 1, § 11 ZE ZNAKIEM 1, § 13 ZE ZNAKIEM 1, § 13 ZE ZNAKIEM 2, § 17 ZE ZNAKIEM 1-§ 17 ZE ZNAKIEM 14, PO § 18 PODROZDZIAŁ A, § 19 ZE ZNAKIEM 1-§ 19 ZE ZNAKIEM 10, PODROZDZIAŁ B, § 21 ZE ZNAKIEM 1-§ 21 ZE ZNAKIEM 13, PODROZDZIAŁ C, § 23 ZE ZNAKIEM 1-§ 23 ZE ZNAKIEM 5, PODROZDZIAŁ D, § 24 ZE ZNAKIEM 1, PODROZDZIAŁ E, § 25 ZE ZNAKIEM 1-§ 25 ZE ZNAKIEM 2, § 42 ZE ZNAKIEM 1-§ 42 ZE ZNAKIEM 3, § 67 ZE ZNAKIEM 1-§ 67 ZE ZNAKIEM 4, § 70 ZE ZNAKIEM 1-§ 70 ZE ZNAKIEM 6, § 74 ZE ZNAKIEM 1-§ 74 ZE ZNAKIEM 3, PO § 75 PODROZDZIAŁ A, § 75 ZE ZNAKIEM 1, PO § 75 ZE ZNAKIEM 1 PODROZDZIAŁ B, § 75 ZE ZNAKIEM 2; SKREŚLONO: § 8-§ 10, ROZDZIAŁ VI, § 26-§ 38, ROZDZIAŁ IX, § 49-§ 54, ROZDZIAŁ X, § 55-§ 62, § 79-§ 81, ROZDZIAŁ XIV-XV, § 82-§ 84; 06.03.2008 R. -UCHWAŁĄ NR 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW -ZMIENIONO: § 7 UST. 6, § 17 ZE ZNAKIEM 3 UST. 1, § 19 ZE ZNAKIEM 7 UST. 8, § 21 ZE ZNAKIEM 6, § 21 ZE ZNAKIEM 9, § 21 ZE ZNAKIEM 10, § 23, § 23 ZE ZNAKIEM 1, § 39 UST. 14, § 44 UST. 1, § 46, § 47, § 66 UST. 4, § 67 ZE ZNAKIEM 2 UST. 1, § 67 ZE ZNAKIEM 3 UST. 2, § 70 ZE ZNAKIEM 2 UST. 1 PKT 9 LIT.E, § 70 ZE ZNAKIEM 2 UST. 2, § 74 ZE ZNAKIEM 3, § 75 ZE ZNAKIEM 1, § 75 ZE ZNAKIEM 2 UST. 4, § 85 UST. 1; -SKREŚLONO: § 14 UST. 6, § 21 ZE ZNAKIEM 1 UST. 2, § 21 ZE ZNAKIEM 5 STATUTU SPÓŁDZIELNI2008-03-13 do dziś
41) 6.08.2018R. PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU; 2) 6.11.2018R. ZMIENIONO BRZMIENIE PARAGRAFÓW: 26, 33, 40, 49, 55,, 58, 73, 84; USUNIĘTO PARAGRAFY: 34 DO 37, ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW: 34 DO 112;2018-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM2001-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGILIS RADOMSKA2020-07-16 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2020-07-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-16 do dziś
21. NazwiskoCZEPUŁKOWSKA2017-06-20 do dziś
2. ImionaJANINA2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-20 do dziś
31. NazwiskoOLECHNOWICZ2004-08-25 do dziś
2. ImionaMARIAN2004-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-08-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-25 do dziś
41. NazwiskoSTYPIŃSKA2001-05-23 do dziś
2. ImionaLIDIA IRENA2001-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-05-23 do dziś
51. NazwiskoROGIŃSKA2001-05-23 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2001-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLECHNOWICZ2016-05-13 do dziś
2. ImionaADAM CZESŁAW2016-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁDYS2016-05-13 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2016-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDŁOWSKI2016-05-13 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2018-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI JEST OBOWIĄZEK ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCEGO JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE UMOWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2018-11-16 do dziś
268 Z SPÓŁDZIELNIA MOŻE ZARZĄDZAĆ NIERUCHOMOŚCIĄ NIE STANOWIĄCĄ JEJ MIENIA LUB MIENIEM JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TEJ NIERUCHOMOŚCI2018-11-16 do dziś
368 20 NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI, BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2018-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
2data złożenia 10.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.2005 R.2006-03-16 do dziś
3data złożenia 08.03.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-03-12 do dziś
4data złożenia 30.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-05 do dziś
5data złożenia 07.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-09 do dziś
6data złożenia 09.04.2010 okres 2009 R.2010-04-16 do dziś
7data złożenia 12.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-14 do dziś
8data złożenia 12.04.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
9data złożenia 08.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
10data złożenia 21.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
11data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
12data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
13data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
14data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
15data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
16data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
17data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-21 do dziś
18data złożenia 22.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.2005 R.2006-03-16 do dziś
201.01.2006 R.- 31.12.2006 R.2007-03-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-05 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-09 do dziś
52009 R.2010-04-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-14 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
201.01.2005-31.12.2005 R.2006-03-16 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-03-12 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-05 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-04-09 do dziś
62009 R.2010-04-16 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-14 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-21 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów