SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLIF”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000012783
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/262488/20/501]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-05-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLIF”2001-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2001-05-21 do dziś
2. Adresulica KARPIA nr. domu 22 kod pocztowy 61-619 poczta POZNAŃ 2001-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.04.20012001-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA.2001-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMACIEJEWICZ2001-05-21 do dziś
2. ImionaLECH MARIAN2001-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-05-21 do dziś
21. NazwiskoROGOWSKI2001-05-21 do dziś
2. ImionaJACEK KAZIMIERZ2001-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄKOWSKI2001-05-21 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MATEUSZ2001-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWINIUK2001-05-21 do dziś
2. ImionaROMAN ANDRZEJ2001-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWICZ2001-05-21 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2001-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2001-05-21 do dziś
270 32 AZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-05-21 do dziś
370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-05-21 do dziś
470 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-05-21 do dziś
545 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-05-21 do dziś
670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI2001-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 21.05.2001 DO 31.12.20012020-10-17 do dziś
2data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2002 DO 31.12.20022020-10-17 do dziś
3data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2003 DO 31.12.20032020-10-17 do dziś
4data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042020-10-17 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052020-10-17 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062020-10-17 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072020-10-17 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082020-10-17 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092020-10-17 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-10-17 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-10-17 do dziś
12data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-10-17 do dziś
13data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-10-17 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-10-17 do dziś
15data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-10-17 do dziś
16data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-10-17 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-17 do dziś
18data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-17 do dziś
19data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów