FIRMA HANDLOWO-MARKETINGOWA „MASTER-POL” PAWEŁ PIKUR I TOMASZ PIKUR SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000012761
Numer REGON: 276273089
Numer NIP: 6281916879
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-11-08
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/16998/19/467]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP2762730892002-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-MARKETINGOWA „MASTER-POL” PAWEŁ PIKUR I TOMASZ PIKUR SPÓŁKA JAWNA2001-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.12.1998 -ZMIANA TYTUŁU UMOWY ORAZ PAR. 2, 4, 5, 8, 9 I 10 UMOWY 14.12.1998 UMOWA S.C. 28.03.2001 UMOWA P.J. -TEKST JEDNOLITY 28.03.2001 ANEKS DO UMOWY S.C.2001-05-17 do dziś
204.03.2002 R.ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, ZMIANA PAR. 2. PAR. 5 ZŁOŻONO TEKS JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2002-04-10 do dziś
36.10.2004 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W § 5 I § 2 ZŁOŻONO DO AKT REJESTROWYCH TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2004-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-05-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePROTOKÓŁ ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW FIRMY HANDLOWO-MARKETINGOWEJ „MASTER-POL” S.C. Z DNIA 28.03.2001 R W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ.2001-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-MARKETINGOWA „MASTER-POL” S.C. PAWEŁ PIKUR TOMASZ PIKUR2001-05-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-05-17 do dziś
3. Numer w rejestrze7329/982001-05-17 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr-2001-05-17 do dziś
5. Numer REGON2762730892001-05-17 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIKUR2001-05-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ RAFAŁ2001-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIKUR2001-05-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2001-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW NIEZALEŻNIE2001-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIKUR2001-05-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ RAFAŁ2001-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIKUR2001-05-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2001-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 63 Z PRODUKCJA ŚWIEC2001-05-17 do dziś
251 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2001-05-17 do dziś
351 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-05-17 do dziś
451 70 SPRZEDAŻ HURTOWA ŚWIEC2001-05-17 do dziś
552 12 ZSPRZEDAŻ DETALICZNA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO ORAZ ŚWIEC2001-05-17 do dziś
665 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-04-10 do dziś
745 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-04-10 do dziś
860 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-04-10 do dziś
926 82 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-10-15 do dziś
1025 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2004-10-15 do dziś
1128 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2004-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 07.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 07.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-05-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R DO 31.12.2004 R data złożenia 03.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R DO 31.12.2004 R2005-10-31 do dziś
4data złożenia 19.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
5data złożenia 30.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
6data złożenia 15.03.2011 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2011-08-05 do dziś
7data złożenia 15.03.2011 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2011-08-05 do dziś
8data złożenia 04.02.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.2009 R.2013-02-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2011-08-05 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2011-08-05 do dziś
501.01.2009 - 31.12.2009 R.2013-02-12 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów