BUDMAX DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000012629
Numer REGON: 016436908
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2004-09-20
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/20156/4/138]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0164369082001-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAX DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2004-09-20 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W-WA UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 12 nr. w rejestrze 620512001-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-TARGÓWEK miejscowość WARSZAWA2001-05-19 do dziś
2. Adresulica ODROWĄŻA nr. domu 13 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 03-310 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-05-19 do dziś
ulica KASPROWICZA nr domu 45/47 kod pocztowy 01-836 poczta WARSZAWA 2003-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.08.2000 ROKU NOTARIUSZ TERESA JANECZKO REP. A 5271/2000 UL. SANDOMIWRSKA 23 LOK. 18 WARSZAWA2001-05-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07 LUTEGO 2001 ROKU, REP A 881/2001, NOTARIUSZ TERESA JANECZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL SANDOMIERSKA 23/18 ZMIENIONO PAR. 8.1 I PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI2001-08-24 do dziś
314.01.2003 R. REP. A-191/2003, AGNIESZKA PRZYBYSIAK ASESOR NOTARIALNY ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA DORA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §§: 7; 10 UST. 1; 15; 17; 18; SKREŚLENIE §20 INDEKS 1; DODANIE §21 UST. 3; §25 13.03.2003 R. REP. A-1969/2003, NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §72003-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURYK2001-05-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2001-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 640 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320 000 ZŁ2001-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3200002001-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1168000 PLN2001-08-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA2001-05-19 do dziś
274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-05-19 do dziś
352 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-05-19 do dziś
474 40 Z REKLAMA2001-05-19 do dziś
593 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-05-19 do dziś
645 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-05-19 do dziś
745 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-05-19 do dziś
851 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-05-08 do dziś
945 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-05-08 do dziś
1080 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2003-05-08 do dziś
1174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji28.07.2004 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ ROBERTA DORA -NOTARIUSZA, KANCELARIA NOTARIALNA R. DOR A. MICOREK S.C. UL. NOWY ŚWIAT 53, WARSZAWA, REP. A NR 5540/20042004-09-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2004-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBRUDZIŃSKI2004-09-20 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PAWEŁ2004-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-09-20 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki28.07.2004 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ ROBERTA DORA -NOTARIUSZA, KANCELARIA NOTARIALNA R. DOR A. MICOREK S.C. UL. NOWY ŚWIAT 53, WARSZAWA, REP. A NR 5540/20042004-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegonazwa sądu prowadzącego postępowanie SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy XVII-UKŁ-157/03 data orzeczenia 26.08.20032003-10-21 do dziś
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów